BO Małopolska - głosowanie już od 9 września

Jednym z zadań, na które można głosować w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, jest Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice (kod MZA21).

Krótki opis zadania
Zadanie dotyczy budowy 82 m odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 953 w miejscowości Przytkowice, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu - zwłaszcza pieszych - oraz upłynnienie ruchu kołowego w rejonie skrzyżowania z drogą powiatowa 1787k.

Adresaci zadania
Zadanie dotyczy wszystkich grup mieszkańców Przytkowice - zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej oraz młodzieży dojeżdżającej do szkół w Krakowie, Skawinie i Kalwarii Zebrzydowskiej, korzystającej z przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych w pobliżu przedmiotowego odcinka drogi.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania
Przytkowice- Gmina Kalwaria Zebrzydowska Droga woj. 953 km 4 + 488 - 4 + 570

Koszt
150 000 zł

 

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 9-30 września 2019 r. Na wybrane zadanie zagłosować można:
- poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania,
- elektronicznie na stronie internetowej budżetu obywatelskiego (www.bo.malopolska.pl),
- poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub adres jednej z Agend Zamiejscowych karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”.
Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jej wpływu do Urzędu lub do jednej z Agend Zamiejscowych.

Więcej szczegółów na temat IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego znaleźć można na stronie internetowej BO Małopolska www.bo.malopolska.pl.

 

https://www.bo.malopolska.pl/index.php/wydarzenia/153-bo-malopolska-az-188-zadan-dopuszczonych-do-glosowania