Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ankieta

Ankieta ma charakter sondażowy. Na jej podstawie oszacowane zostanie zainteresowanie mieszkańców Gminy, którzy planują budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa i współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Dokumentem wiążącym będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Kalwaria Zebrzydowska, a właścicielem nieruchomości.

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania ilości osób zainteresowanych współfinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji kierowanego do instytucji dofinansowujących. Złożenie niniejszej ankiety nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Ewentualne współfinansowanie inwestycji będzie dotyczyć jedynie posesji na terenach, gdzie nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej, gdzie brak jest możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej i dla których nie planuje się w najbliższych latach sporządzenia projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej tj. posesji znajdujących się poza aglomeracją.

Operacja musi być zgodna z przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, a w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków – również zgodnie z  normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny: EN 12566-1:2000/A1:2003, CEN/TR 12566-2:2005, EN 12566-3:2005+A2:2013, EN 12566-4:2007, CEN/TR 12566-5:2008, EN 12566-6:2013, EN 12566-7:2013.

 

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety świadczącej o chęci uczestnictwa i współfinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz złożenie jej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska (parter, pokój nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywna weryfikacja technicznych możliwości montażu oczyszczalni.

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ankieta (PDF)
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ankieta (DOCX)