Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016 - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

[05.11.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[18.11.2020] Treść pytań i odpowiedzi, informacja o zmianie siwz

[23.11.2020] Informacja z otwarcia ofert

[03.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[16.12.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 606739-N-2020 z dnia 2020-11-05 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016 - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016 - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki
Numer referencyjny: ZP.271.19.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie (...)  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-20, godzina: 11:00

(...)

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1839904

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.11.2020 r.

ZP.271.19.2020

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 606739-N-2020 w dniu 05.11.2020 r. na zamówienie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016  - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający zgodnie z zapisami określonymi w Dziale I pkt 16 SIWZ dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i w pkt. 16.2.1. lit g dopuszcza zmianę terminu wykonania w przypadku: „(…) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej”.

 

Zmienia się zapis pkt 16.2.1. lit g), który otrzymuje nowe brzmienie:

„(…) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowania do znanej stronom w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19).”.

 

Po punkcie 16.2.7. SIWZ dodaje się punkt 16.2.8. o brzmieniu: „zmiana terminu rozpoczęcia robót budowlanych określona w paragrafie 3 ust. 2 umowy oraz zmiana okresu przerwania robót przez wykonawcę określona w paragrafie 3 ust. 3 umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19), która będzie miała wpływ na dochowanie w/w zapisów.”.

 

Każda zmiana umowy może zostać wprowadzona na podstawie analizy konkretnego przypadku.

Katalog dowodów niezbędnych do wykazania okoliczności uzasadniających zmianę umowy będzie uzależniony od danego stanu faktycznego.

Ponadto nadmienić należy, że możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jest uzależniona od wystąpienia okoliczności związanych z obecnością COVID-19 oraz wpływu lub możności wpływu tychże okoliczności na należyte wykonanie umowy. Istotą powołania się Wykonawcy na wystąpienie okoliczności związanych z COVID-19 jest wskazanie konkretnych okoliczności lub ograniczeń, w tym powołanie podstawy prawnej nałożonych ograniczeń, na realizację danej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nie ogólny wpływ na sytuację Wykonawcy. Każdorazowo przedmiotowe okoliczności powinny być rozpatrywane w odniesieniu do realizowanej umowy, ponieważ wpływ ma dotyczyć należytego wykonania umowy, a nie ogólnej sytuacji Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

 

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie przewiduje zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 3:

Element 9 przedmiaru poz 45. Proszę podać więcej szczegółów. , opis jaki radar , wyświetlacz, zasilanie solarne

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga aby radarowy wyświetlacz prędkości spełniał co najmniej następujące warunki:

wymiary minimalne tablicy – 700 x 700 mm

wyświetlacz LED

możliwość regulacji progu prędkości

możliwość wyświetlania komunikatów

widoczność wyświetlacza prędkości LED - 150 m
widoczność wyświetlacza tekstu LED - 50 m
warunki środowiskowe (klasa odporności) - IP55 (zgodna z PN-EN 60529)
zakres mierzonej prędkości  2 – 120 km/h
rozdzielczość mierzonej prędkości 1 km/h
zasięg pomiarowy regulowany 10-200 m.

 

Pytanie nr 4:

Element 9 poz 45 do 49 przedmiaru -  wskazać miejsce montażu lub przesłać zatwierdzoną DOR.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Miejsce montażu wskazano w załączonym projekcie stałej organizacji ruchu dla zadania.

 

Pytanie nr 5:

ELEMENT 8 / INNE / w poz.42 błędny KNR  zła jednostka miary ,  w poz 42. czy drenaż ma być w otulinie kokosowej  lub z geowłókniny?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dokonał korekty zamieszczonego przedmiaru robót w zakresie opisu podstawy pozycji nr 42 oraz jednostki obmiarowej. Wykonane drenażu zgodnie z opisem pozycji nr 42. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany przedmiar robót.

Pytanie nr 6:

ELEMENT 6 / ELEMENTY ULIC / w poz.34 błędny KNR

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dokonał korekty zamieszczonego przedmiaru robót w zakresie opisu podstawy pozycji nr 34.

Pytanie nr 7:

Czy mogą Państwo udostępnić przedmiar robót w  wersji xls?

Czy jest specyfikacja techniczna odnośnie kanału technologicznego?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w wersji xls.

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną dotyczącą kanału technologicznego.

Pytanie nr 8:

Prosiłabym o informację dlaczego zastosowano korytka betonowe o przekroju 500x500x200 z kratą żeliwną lub stalową?

Kolejne pytanie dotyczy nieścisłości pomiędzy, a opisem technicznym w przypadku kanału technologicznego, w opisie jest SKR-2, a w przedmiarze SKR-1, które studia ma być użyta? Kolejne pytanie brzmi czy na wjazdach i przekroczeniach dróg ma być kanał typu KTu1 (bo zgodnie z technologią powinien być KTp1)?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający wymaga by pod jezdnią oraz zjazdami stosować kanał technologiczny typu KTp1. Zamawiający dokonał korekty zamieszczonego przedmiaru robót w zakresie poz. 12 (długość kanału technologicznego typu KTu1 – 1400 mb, KTp1 – 61 mb). Szczegóły dotyczące budowy kanału technologicznego zawarto w SSTWIOR. Zamawiający wymaga montażu studni SKR-1 (komplet zawierający korpus, ramę i pokrywę typu lekkiego).

 

Pytanie nr 9:

Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 7 i 8: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności, biorąc pod uwagę w szczególności krótki okres realizacji zamówienia publicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, w konsekwencji zapisyzawarte w§ 10 ust. 7 i 8 projektu umowy otrzymują nowe brzmienie:

„7. Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni;

  1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.”.

Pytanie nr 10:

Dotyczy wzór umowy § 12 ust.4: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §12 ust.4 ? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności zwiększenia zakresu robót na danym odcinku w stosunku do przedmiaru robót, Wykonawca winien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 

Pytanie nr 11:

Dotyczy wzór umowy § 12 ust.5: Wnosimy o dookreślenie „wymagalne” wynagrodzenie.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 12 ust. 5 projektu umowy bez zmian.

 

Pytanie nr 12:

Dotyczy wzór umowy § 15 ust.2 pkt. a): Wnosimy o usunięcie kary za zwłokę w  rozpoczęciu robót, zwłokę w wykonaniu robót można nadrobić i termin końcowy wykonania może zostać dochowany, niesprawiedliwym byłoby więc karanie Wykonawcy z niniejszego tytułu.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 15 ust. 2 pkt a) projektu umowy bez zmian.

 

Pytanie nr 13:

Dotyczy wzór umowy § 16 ust.4: Prosimy o dookreślenie „pisemne” wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 16 ust. 4 projektu umowy bez zmian.

 

Pytanie nr 14:

Dotyczy wzór umowy § 17 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie Zamawiający dokona odbioru? Podano jedynie termin w którym do odbioru przystąpi.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Odbiór robót zostanie dokonany niezwłocznie po sprawdzeniu wykonanych robót objętych zgłoszeniem Wykonawcy.

 

Pytanie nr 15:

Dotyczy wzór umowy § 17 ust. 3 pkt. 1): Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie może odmówić odbioru, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Wnosimy o modyfikację zapisu: „jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli wady te są istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad”.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający modyfikuje zapis § 17 ust. 3 pkt 1) projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli wady te są istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,”.

 

Pytanie nr 16:

Dotyczy wzór umowy § 20 ust.1 pkt. 5): Wnosimy o dookreślenie „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający modyfikuje zapis § 20 ust. 1 pkt 5) projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”.

Pytanie nr 17:

Pytanie do tematycznej inwestycji:

- KANAŁ TECHNOLOGICZNY

1. Prosimy o zamieszczenie schematu budowy kanału technologicznego Ktu-1 wraz z podaniem typu i przekroju rur ze ściankami zewnętrznymi.

2. Prosimy o doprecyzowanie wg Opisu technicznego pkt.7 należy zabudować studnie SKR -2 , natomiast w przedmiarze uwzględniono studnie SKR-1 i ewentualne skorygowanie przedmiaru.

3. Opis techniczny pkt.7 studnie należy zabezpieczyć pokrywami antywłamaniowymi - w przedmiarze brak zakresu prac , prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.

4. Prosimy o zamieszczenie STWiORB dla kanału technologicznego - brak w materiałach przetargowych.

5. Czy studnie mają być w wykonaniu lekki czy ciężkim.

 

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Szczegóły dotyczące budowy kanału technologicznego zawarto w SSTWIOR. Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną dotyczącą kanału technologicznego. Zamawiający wymaga montażu studni SKR-1 (komplet zawierający korpus, ramę i pokrywę typu lekkiego).

 

Pytanie nr 18:

Mam pytanie odnośnie drenażu/odwodnienia, gdzie ma być on wykonany. Wpisana jest ilość 190 szt w przedmiarze, jednakże na projekcie nie mogę go zlokalizować.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Drenaż należy wykonać po trasie istniejącego rowu drogowego w km 1+484 – 1+294 str. lewa.  Zamawiający dokonał korekty zamieszczonego przedmiaru robót w zakresie opisu podstawy pozycji nr 42 oraz jednostki obmiarowej.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.11.2020 r.

ZP.271.19.2020

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 606739-N-2020 w dniu 05.11.2020 r. na zamówienie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016 - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1) Zmienia się zapis pkt 16.2.1. lit g), który otrzymuje nowe brzmienie: „(…) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowania do znanej stronom w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19).”.

2) Po punkcie 16.2.7. SIWZ dodaje się punkt 16.2.8. o brzmieniu: „zmiana terminu rozpoczęcia robót budowlanych określona w paragrafie 3 ust. 2 umowy oraz zmiana okresu przerwania robót przez wykonawcę określona w paragrafie 3 ust. 3 umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19), która będzie miała wpływ na dochowanie w/w zapisów przez Wykonawcę.”

3) Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru robót w zakresie pozycji 24 w zakresie zmiany klasy obciążenia na A15 oraz korekty pozycji w przedmiarze robót w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do SIWZ. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącą kanału technologicznego oraz zmodyfikowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

4) Wydłuża się termin składania i otwarcia ofert do dnia 23.11.2020 r., w konsekwencji Dział I pkt 11 ppkt 11.1. i 11.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

„11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, parter, sekretariat – pokój nr 1, w terminie do 23.11.2020 r. do godziny 13.30.

11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 23.11.2020 r. o godz. 14.00 na sali posiedzeń zlokalizowanej w budynku ul. Targowa 1 b, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.”.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23.11.2020 r.

ZP.271.19.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 606739-N-2020 w dniu 05.11.2020 r.

na zamówienie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016  - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 3 005 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony pięć tysięcy 00/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 10 ofert, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec
ul. Adama Mickiewicza 72 Wygiełzów
32-551 Babice

2 951 916,22

16.08.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Berger Bau Polska
Sp. z o. o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław

2 234 398,11

16.08.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

ZIBUD Sp. z o. o. Sp. k.
34-608 Kamienica 1000

2 837 704,71

16.08.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

DROGBUD SOBANIAK
Sp. z o. o. 34-222 Zawoja 1970

2 899 196,05

16.08.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe
DROG-BUD Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

1 868 369,05

16.08.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

COLAS Polska Sp. z o. o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie

2 438 615,82

16.08.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

7.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM
Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza
Partner konsorcjum: PRODIM Oskar Niezabitowski
ul. Blokowa 14
31-752 Kraków

1 823 710,45

16.08.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

8.

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

2 017 889,16

16.08.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

9.

PRDM Wadowice
Sp. z o. o.
Barwałd Dolny 76 A
34-124 Klecza Górna

2 596 208,10

16.08.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

10.

Firma Usługowo-Handlowa RAF-KOP
Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

2 550 038,18

16.08.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.12.2020 r.

ZP.271.19.2020

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 606739-N-2020 w dniu 05.11.2020 r. na zamówienie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016  - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM
Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza - lider konsorcjum
oraz PRODIM Oskar Niezabitowski
ul. Blokowa 14
31-752 Kraków - partner konsorcjum

cena wybranej oferty: 1 823 710,45 złotych

słownie złotych: jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziesięć 45/100.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec
ul. Adama Mickiewicza 72 Wygiełzów
32-551 Babice

37,07

40,00

77,07

2.

Berger Bau Polska Sp. z o. o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław

48,97

40,00

88,97

3.

ZIBUD Sp. z o. o. Sp. k.
34-608 Kamienica 1000

38,56

40,00

78,56

4.

DROGBUD SOBANIAK
Sp. z o. o. 34-222 Zawoja 1970

37,74

40,00

77,74

5.

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe
DROG-BUD Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

58,57

40,00

98,57

6.

COLAS Polska Sp. z o. o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie

44,87

40,00

84,87

7.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM
Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza
Partner konsorcjum: PRODIM Oskar Niezabitowski
ul. Blokowa 14
31-752 Kraków

60,00

40,00

100,00

8.

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

54,23

40,00

94,23

9.

PRDM Wadowice Sp. z o. o.
Barwałd Dolny 76 A
34-124 Klecza Górna

42,15

40,00

82,15

10.

Firma Usługowo-Handlowa
RAF-KOP Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

42,91

40,00

82,91

 


 

Ogłoszenie nr 510545777-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016 - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 606739-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 540230691-N-2020

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016 - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.19.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016 - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska. Zakres zadania obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - kanał technologiczny, - podbudowy, - elementy ulic, - nawierzchnie, - wykonanie poboczy, - wykonanie drenażu, - oznakowanie i urządzenia BRD. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty brukarskie, roboty związane z wykonaniem podbudów, nawierzchni, obsługa urządzeń i maszyn. 3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 4. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.5. SIWZ wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 7. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 9. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 11. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). 13. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 14. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45112000-5, 45233000-9, 45233222-1, 45233220-7, 45233220-7

Sekcja III: Procedura

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Sekcja IV: Udzielenie zamówienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2818924.07
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM Wiesław Słowik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Role 4
Kod pocztowy: 32-552
Miejscowość: Płaza
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Nazwa wykonawcy: PRODIM Oskar Niezabitowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1823710.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1823710.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2951916.22
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.