Wsparcie Burmistrza Miasta dla nowo powstającej apteki

Z przykrością musimy stwierdzić, iż kolejny rok funkcjonujące obecnie na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowskiej apteki nie stosują się do uchwały Rady Powiatu Wadowickiego , a w roku bieżącym jedyna dotychczas apteka realizująca zapisy uchwały Rady Powiatu w Wadowicach  nie pełni dyżurów nocnych.

Dlatego też Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska wspierał i zabiegał o uruchomienie nowej apteki. Już w maju 2020r. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty  skierował do  Józefa Łosia Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego pozytywną opinie o potrzebie  uruchomienia nowej apteki na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska, argumentując, że wynika to  ze względu na dobro pacjentów i zapewnienie dostępu do produktów medycznych.

Kolejnym pismem z 15.01.2021r. w związku z wniesionym odwołaniem przez Związek Aptekarzy-Pracowników Polskich Aptek  od decyzji, na podstawie której udzielono zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Nowo postała apteka ma powstać na terenie centrum handlowego przy ul. Krakowskiej - lokalizacja jest w niedalekiej odległości od centrum miasta, obok centrum handlowego a także w pobliżu dworca autobusowego.

Przedsiębiorca zobowiązał się, że:

  • włączy się do harmonogramu dyżurów ustalonych na podstawie uchwały Rady Powiatu Wadowickiego
  • wyznaczy godziny pracy apteki od poniedziałku do piątku 7-22 (z możliwością wydłużenia)
  • wyznaczy godziny pracy apteki w soboty i  niedziele – 7-20 (z możliwością wydłużenia)

Jednak, inicjatywa została oprotestowana  przez aptekarzy,  których reprezentuje Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Poniżej upubliczniamy teść pisma i interwencje w sprawie powstania nowej apteki w Kalwarii Zebrzydowskiej, jakie kierował Burmistrz Miasta do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Pismo z dnia 15.01.2021r. skierowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

W związku z wniesionym odwołaniem przez Związek Aptekarzy-Pracowników Polskich Aptek  od decyzji, na podstawie której udzielono zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Kalwarii Zebrzydowskiej , zwracam się z prośbą o uwzględnienie wniosku strony-Pani Anny Chojnackiej reprezentowanej przez pełnomocnika -radcę prawnego Adama Labe w ramach kancelarii Bogdanowicz Labe Kancelaria Radców Prawnych s.c ul.Madalińskiego 17/9, 30-319 Kraków o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Kalwarii Zebrzydowskiej uzyskano zgodne stanowisko organów - Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej na podstawie którego  została wydana zgoda przez Ministra Zdrowia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Konieczność uruchomienia apteki ogólnodostępnej wynika z faktu zapewnienia  dostępności do wyrobów medycznych mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz turystów i pielgrzymów licznie odwiedzających nasze miasto.

Zgodnie z Uchwałą  NR XXII/219/20 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wadowickiego, na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w  porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2021 roku dyżur winny pełnić :

  • Apteka ,,Nad Cedronem", Brody
  • Apteka S.C, ul. Targowa
  • Apteka ,,Twoja Apteka",
  • Apteka Krakowska, ul. Krakowska

Jednak kolejny rok funkcjonujące obecnie na terenie miasta i gminy apteki nie stosują się do uchwały Rady Powiatu Wadowickiego  a w roku bieżącym jedyna dotychczas  apteka realizująca zapisy uchwały Rady Powiatu w Wadowicach  nie pełni dyżurów nocnych.

Wobec powyższego, w wyniku braku dostępności do apteki  na terenie miasta i gminy szczególnie w dni wolne od pracy , niedziele i święta, pacjenci odsyłani są do apteki całodobowej w oddalonych o 15 km Wadowicach /o czym informują nas pisemnie/.

Podmiot , który uruchamia aptekę zapewni więc  dostęp dla pacjentów zarówno w dni wolne od pracy , niedziele i święta a także w godzinach wieczornych w ciągu tygodnia a także, co jest niezmiernie istotne, włączy się do planu dyżurów.

W związku z powyższym, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta, zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozstrzygnięcie .

 

 

Pismo z dnia 15.05.2020r. skierowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

W odpowiedzi na pismo Nr FAKR-II.8520.1.35.2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska dla przedsiębiorcy Anny Chojnackiej , prowadzącej działalność gospodarczą jako Apteka Anna Chojnacka w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 67 ,uprzejmie  informuję , co następuje:

Potrzeba uruchomienia nowej apteki na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska wynika ze względu na dobro pacjentów i zapewnienie dostępu do produktów medycznych.

Planowana lokalizacja jest w niedalekiej odległości od centrum miasta, obok centrum handlowego a także w pobliżu dworca autobusowego.

Na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska funkcjonują obecnie trzy apteki , jednak występuje problem w zapewnieniu dostępu do wyrobów medycznych w ciągu całego tygodnia w tym w niedziele  i święta . Zgodnie z ustalonym na podstawie uchwały Rady Powiatu Wadowickiego  harmonogramem , dyżur pełni tylko jedna apteka przez siedem dni w miesiącu. W pozostałym okresie czasu pacjenci odsyłani są do apteki pełniącej dyżur całodobowy w oddalonych o 15 km Wadowicach.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska liczy pond 19 tysięcy mieszkańców i obejmuje miasto Kalwarię Zebrzydowską  oraz 13 sołectw

Kalwaria Zebrzydowska posiada walory, które wyróżniają je zarówno w kraju jak i za granicą powodując rosnący napływ turystów i pielgrzymów. Pierwszym z nich jest rzemiosło i skoncentrowany j poważny potencjał rzemieślniczy, zdominowany głównie przez branżę stolarską i szewską. W ciągu  roku czynna jest stała ekspozycja w dwóch pawilonach Cechu Rzemiosł Różnych, który skupia rzemieślników z całej gminy we wszystkich branżach.

Drugim walorem miasteczka jest kult religijny. Kalwaria Zebrzydowska jest jednym z najważniejszych obok Częstochowy ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego w Polsce położonym na słynnym szlaku papieskim wiodącym z Wadowic do Krakowa . Corocznie odbywają się uroczyste obrzędy religijne, w których uczestniczą licznie pielgrzymi z całego kraju i z zagranicy. Podkreślić należy że w roku 2019 Kalwarię Zebrzydowską odwiedziło 1.500.000 osób.

Pragnę zaznaczyć ,że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej pełniony jest dyżur w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej , dlatego zapewnienie  dostępności  do zakupu lekarstw jest tym bardziej zasadne.

Z analizy statystyk liczby porad udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej wynika zapotrzebowanie na zapewnienie dostępu pacjentów do apteki szczególnie w porze wieczornej oraz soboty, niedziele i święta.

Biorąc powyższe pod uwagę przedsiębiorca planujący uruchomić aptekę w Kalwarii Zebrzydowskiej deklaruje :

- włączenie się do harmonogramu dyżurów ustalonych na podstawie uchwały Rady Powiatu Wadowickiego

-wyznaczenie godzin pracy apteki od poniedziałku do piątku 7-22 / z możliwością wydłużenia /

-wyznaczenie godzin pracy apteki w soboty i  niedziele – 7-20 / z możliwością wydłużenia /

W związku z powyższym , wyrażam pozytywną opinię w zakresie zasadności pominięcia ograniczeń demograficznych i geograficznych planowanej lokalizacji apteki.