Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017 - informacja uzupełniająca

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska

W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami), do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami), natomiast w przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria określone w Uchwale Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 określa:

Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2016/2017 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w w/w harmonogramie.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska

W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami), do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły i gimnazjum. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 określa:

Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Małopolski Kurator Oświaty.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej lub gimnazjum.[02.03.2016] Informacja uzupełniająca

Uchwała Nr XIII/116/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 652)

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.