Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

W związku z zakwalifikowaniem się zadań z naszego regionu w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zwracamy się z prośbą o zaangażowanie w głosowanie na projekty:

- o zasięgu powiatowym:

PKWAP012 - Przebudowa drogi wojewódzkiej 953 w zakresie budowy chodnika, zatok -autobusowych w miejscowości Przytkowice

- o zasięgu subregionalnym:

SZACK019- Zachodnia Małopolska – lubię to

W ramach projektu przewidziano:

 1. konkursy upowszechniające wiedzę o Małopolsce Zachodniej skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,
 2. imprezy: Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, Ziemniaczysko pod Lipowcem, Czar Pustyni, Smaki i Smaczki Małopolski Zachodniej oraz Spotkanie nad Przemszą,
 3. kampania informacyjno-promocyjna,
 4. rozbudowa strony internetowej Zachodnia Małopolska

 

Informacja o zasadach głosowania:

 1. Głosowanie jest możliwe od dnia 18 czerwca 2016 r. do dnia 6 lipca 2016 r.
 2. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Małopolski, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia.
 3. Głosować można: osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie lub Agendach Zamiejscowych w: Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie, elektronicznie na stronach internetowych: www.malopolskie.plwww.bo.malopolska.pl, korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem Budżet Obywatelski na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, Agend Zamiejscowych: ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckiego 21, 32-602 Oświęcim, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów.
 4. Na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy.
 5. Na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.
 6. Karty do głosowania zawierające dane osobowe bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą niszczone.

 

Zasady ważności głosu:

 1. Aby głos był ważny należy wpisać na karcie do głosowania jedno zadanie o zasięgu powiatowym i jedno zadanie o zasięgu subregionalnym (kod i nazwa zadania wybrana z listy zadań pozytywnie zweryfikowanych).
 2. W przypadku miasta Krakowa należy wybrać tylko jedno zadanie o zasięgu powiatowym.
 3. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a także własnoręczne podpisanie zawartych na karcie do głosowania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 4. W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione poprzez zamknięcie jej w osobnej kopercie (koperty wkładamy do koperty zbiorczej, którą przesyłamy).
 5. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.
 6. Głos jest nieważny ponadto w przypadku kiedy: na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż jednego zadania o zasięgu powiatowym lub więcej niż jednego o zasięgu subregionalnym, numer PESEL jest niepoprawny, wpisano nieprawidłową nazwę powiatu zamieszkania lub nie wpisano jej wcale, karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego lub nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie, głosujący nie jest mieszkańcem Małopolski lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego 16 roku życia.
 7. W przypadku kiedy głosujący mieszkaniec oddał głos na zadanie o zasięgu powiatowym lub subregionalnym z powiatu lub subregionu, którego nie jest mieszkańcem głos taki traktuje się jako nieważny w części oddanej niezgodnie z miejscem zamieszkania.
 8. Głos jest nieważny, jeżeli został złożony po terminie 6 lipca 2016 r. W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub Agend Zamiejscowych. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

PLIK DO POBRANIA: Karta do głosowania (doc)