Napisz projekt, zdobądź fundusze z UE

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Dnia 12 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową LGD „Gościniec 4 żywiołów”  w nowym okresie ma do rozdysponowania 4 500 000,00 zł.

Środki zaplanowane w naborach wniosków zostaną przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, skorzystać z nich będą mogły min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków (tj. 2 250 000,00 zł PLN)  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu – osoby zainteresowane będą mogły aplikować o środki na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój istniejących już przedsiębiorstw. Nowością w tym okresie będzie organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.

Warunkiem skorzystania ze środków przeznaczonych na realizację LSR jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji do Stowarzyszenia "Gościniec 4 żywiołów”. Projekt musi być zgodny z celami zawartymi w LSR oraz złożony w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji. Złożone projekty podlegają ocenie przez Radę Stowarzyszenia (organ decyzyjny LGD), która wybiera te, których realizacja w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów LSR. Następnie wybrane wnioski przekazywane są do instytucji w celu podpisania umowy z wnioskodawcą.

Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którego siedziba znajduje się w Lanckoronie świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów. Na stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i harmonogram naborów. W najbliższym okresie odbędą się bezpłatne spotkania informacyjne połączone z doradztwem informacje o spotkaniach zamieszczone zostaną na lokalnych stronach internetowych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i zapraszamy do współpracy.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".
LGD „Gościniec 4 żywiołów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020