ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 1. identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 2. indywidualne wsparcie pomagające ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia;
 3. opieka osobistego Doradcy i Mentora Zawodowego;
 4. warsztaty integracji i rozwoju;
 5. szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 6. płatne staże -> 3 lub 6-miesięczne;
 7. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy;
 8. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

Korzyści dla Uczestników projektu:

 • stypendium stażowe podczas stażu u Pracodawcy;
 • zaświadczenie o ukończeniu stażu;
 • bezpłatne szkolenia kończące się uzyskaniem;
 • uprawnień zawodowych;
 • opieka osobistego doradcy i mentora zawodowego;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • zdobycie doświadczenia zawodowego.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących osobę na staż:

 • bezpłatne przeszkolenie osoby na potrzeby konkretnego Pracodawcy;
 • możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami;
 • brak ponoszenia kosztów związanych z odbywanym stażem.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego;
 • w wieku od 15 do 29 lat;
 • bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy);

Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby zmotywowane do podjęcia pracy zamieszkujące tereny wiejskie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.