Dbajmy o nasze otoczenie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska,

Przypominam o obowiązku utrzymania czystości i porządku na posesjach i wokół nich wynikającym z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Utrzymanie czystości i porządku w gminie jest ustawowym obowiązkiem każdego z nas, zarówno władz gminnych jak i mieszkańców.

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich mieszkańców oraz właścicieli i zarządców posesji o dbanie o estetyczny wygląd nieruchomości. Zwracam uwagę na utrzymanie w ładzie przyległych do posesji rowów i chodników.

BURMISTRZ
dr hab. inż. Augustyn Ormanty