Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska"

Kalwaria Zebrzydowska, 08.02.2017 r.

GK.604.54.PGN.4.2016
GK.604.54.PGN.5.2016

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Na podstawie art. 48 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

 

Informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 353 z późn. zm.) organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 pkt 1 i 2 ww. ustawy, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategiczne] oceny oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym, działając w oparciu o wyżej wymienione przepisy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 27.01.2017 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska".

To samo zdanie podzielił Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w opinii sanitarnej z dnia 07.02.2017r.

 

Przedmiotowy dokument przewiduje podjęcie działań mających na celu propagowanie działań zmierzających do ograniczenia dwutlenku węgla oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wśród zadań przewidzianych do realizacji zostały ujęte m.in. : wymiana kotłów na nowe ekologiczne dla budynków gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców, budowa instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja budynków, montaż oświetlenia ulicznego na energooszczędne, działania edukacyjne w zakresie promowania gospodarki niskoemisyjnej.

 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę charakter i skale działań przewidzianych do realizacji , jak również uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie jak i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w dokumentu.

Zgodnie z art. 48 ust. 4, w związku z art.3. ust.1 pkt 11 w/w ustawy niniejsze obwieszczanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

Z up. Burmistrza
inż. Mirosław Nowak
Kierownik Referatu

 

Odstąpienie RDOŚ (pdf)

Odstąpienie MPWIS (pdf)