Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym.

 

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektorów oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zmian.):

1) są nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

a) ukończyły studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b) ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskały:

- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

e) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie były karane karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, nr 97, poz.674 z późn. zmian.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmian.), oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne,
g) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
i) nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31, ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zmian.).

2) Do konkursu, na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, mogą przystąpić również nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończyli kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1 lit . b – i.

3) Do konkursu, na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, mogą przystąpić również osoby nie będący nauczycielami, którzy:

a) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukończyli studia magisterskie;
c) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
f) spełniają wymagania określone w pkt 1b, 1e, 1g, 1i.

II. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3,

5) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 168)

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013 r. poz. 1388.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 215 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej”
„ Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach
„Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym”

w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r., na adres: Urząd Miasta 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7.
Decyduje data wpływu ofert do urzędu.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

IV. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.