Analiza bezrobocia

25 stycznia br. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Burmistrza dr hab.inż. Augustyna Ormantego z Panią mgr Małgorzatą Chowaniec – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach. Tematem spotkania było przekazanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy informacji o stanie bezrobocia w powiecie wadowickim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kalwaria Zebrzydowska wg. stanu na koniec grudnia 2017 roku.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat liczba bezrobotnych w powiecie wadowickim uległa zmniejszeniu z 3544 do 3329, czyli o 215 osób. W tym samym czasie, również w Gminie Kalwaria Zebrzydowska zaobserwować można spadek liczby bezrobotnych z 320 do 304 osób, czyli o 16 osób.

W analizowanym okresie procentowy udział mieszkańców gminy w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Wadowicach wynosił 9.13%. Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim na koniec listopada 2016 roku wynosiła 6.0% natomiast na koniec listopada 2017 roku wynosiła 5.4%.

Zarówno w skali całego Powiatu, jak i w gminie Kalwaria Zebrzydowska większość zarejestrowanych osób stanowiły kobiety. Na koniec 2017 roku udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w gminie wynosił  54,61%, a w Powiecie 57.04 %.

Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w końcu grudnia 2017r. wynosiła 52 osoby tj. 17.11% ogółu zarejestrowanych z gminy.

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych według kryterium wieku stanowiły osoby w wieku 25-34 oraz 35-44 lat - tj. 46.39% ogółu zarejestrowanych  oraz osoby w wieku 45-54 lat - tj.16.2% ogółu zarejestrowanych, a zatem na 31 grudnia 2017 roku ponad 45% bezrobotnych mieszkańców gminy nie ukończyło jeszcze 35 roku życia.