Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[19.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

[27.06.2018] Informacja z otwarcia ofert

[13.07.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

[13.07.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[09.08.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Ogłoszenie nr 575520-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zakup w ramach projektu p.t.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, krajowy numer identyfikacyjny 7066371400000, ul. ul. Mickiewicza  42 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 331, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 331.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
Numer referencyjny: OASS/K/3/6441/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do 2 szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części tj.: Część zamówienia nr I - Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr II - Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, pomocy plastycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr III - Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy logopedycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr IV - Dostawa pomocy dydaktycznych do języka angielskiego do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr V - Dostawa wyposażenia ogrodu strefy zabawy do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr VI - Dostawa wyposażenia i urządzeń kuchni i jadalni do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr VII - Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr VIII - Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy do zajęć Integracji Sensorycznej do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr IX - Dostawa odkurzacza do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr X - Dostawa wyposażenia i urządzeń do kuchni i jadalni do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach; Część zamówienia nr XI - Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do sal przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach; Część zamówienia nr XII - Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do sal przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach; Część zamówienia nr XIII - Dostawa sprzętu elektronicznego i odkurzacza do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 2. Wykonawca dostarczy urządzenia i pomoce dydaktyczne fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wolne od wad prawnych oraz innych wad i uszkodzeń. Zamawiający wyklucza dostawę asortymentu powystawowego. 3. Wymaga się aby dostarczone artykuły i urządzenia posiadały wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi (jeżeli tego asortyment wymaga), w języku polskim, dostarczone wraz z artykułami. Dostarczony sprzęt elektroniczny Wykonawca podłączy oraz skonfiguruje tak, aby można było z niego korzystać. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 5. Zamówienie obejmuje dostawę na własny koszt Wykonawcy, wraz z rozładunkiem i wniesieniem wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych we wskazane miejsce do szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Dostawy nastąpią w godzinach pracy placówek. Termin dostawy należy uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 6. Jeżeli rodzaj asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu zamówienia tego wymaga, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie sprzętu. 7. Wykonawca udzieli na dostarczony asortyment gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem asortymentu, którego okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Na sprzęt elektroniczny taki jak: -Dostawa do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej: odkurzacz, -Dostawa do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach: laptop, telewizor, odkurzacz, Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcy gwarancji. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert dla części zamówienia IX i XIII. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr: -7.1 do SIWZ dla części zamówienia od I do VIII, od X do XII -7.2 do SIWZ – dla części zamówienia nr IX -7.3 do SIWZ – dla części zamówienia nr XIII. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 14. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-27, godzina: 13:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 538.04KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 8,194.76KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 2,773.20KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 27.06.2018 r.

OASS/K/3/6441/2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575520-N-2018 w dniu 19.06.2018 r.
na zamówienie pn.
„Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych
w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pón. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi na poszczególne części zamówienia:

 

Część zamówienia nr I - Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – 4 194,40 zł

Część zamówienia nr II - Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, pomocy plastycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – 3 099,90 zł

Część zamówienia nr III - Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy logopedycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – 4 763,50 zł

Część zamówienia nr IV - Dostawa pomocy dydaktycznych do języka angielskiego do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – 475,50 zł

Część zamówienia nr V - Dostawa wyposażenia ogrodu strefy zabawy do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – 2 209,00 zł

Część zamówienia nr VI - Dostawa wyposażenia i urządzeń kuchni i jadalni do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – 10 763,65 zł

Część zamówienia nr VII - Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – 1 044,70 zł

Część zamówienia nr VIII - Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy do zajęć Integracji Sensorycznej do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – 2 744,40 zł

Część zamówienia nr IX - Dostawa odkurzacza do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – 4 000,00 zł

Część zamówienia nr X - Dostawa wyposażenia i urządzeń do kuchni i jadalni do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach – 16 376,99 zł

Część zamówienia nr XI - Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do sal przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach – 14 548,26 zł

Część zamówienia nr XII - Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do sal przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach – 2 400,00 zł

Część zamówienia nr XIII - Dostawa sprzętu elektronicznego i odkurzacza do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach – 12 884,40 zł.

 

Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie nr od I do IV:

L.P.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Moje Bambino
Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

I

3 749,28

do 10 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

II

2 391,12

do 10 dni od daty podpisania umowy

III

5 378,22

do 15 dni od daty podpisania umowy

IV

912,66

do 15 dni od daty podpisania umowy

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert na część zamówienia nr V nie wpłynęła żadna oferta.

 

Informacja dotycząca złożonych ofert na zadanie nr VI:

L.P.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

GAMA Plawgo & Zawisza Sp. j. ul. Szczecińska 25 a 75-122 Koszalin

VI

11 488,20

do 3 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BMS Sp. J. Z Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

VI

8 008,90

do 10 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos
ul. Zawiszy Czarnego 24
33-300 Nowy Sącz

VI

9 928,42

do 10 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie nr VII:

L.P.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BMS Sp. J. Z Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

VII

3 694,43

do 10 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie nr VIII:

L.P.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

7 Zmysłów
Integracja Sensoryczna
ul. Starego Dębu 7/3
03-082 Warszawa

VIII

3 597,00

do 10 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Informacja dotycząca złożonych ofert na zadanie nr IX i XIII:

L.P.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji na odkurzacz (miesiące)

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BMS Sp. J. Z Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

IX

4 175,48

do 10 dni od daty podpisania umowy

48

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

PROMEDIA
Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

IX

4 243,50

do 10 dni od daty podpisania umowy

36

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Informacja dotycząca złożonych ofert na zadanie nr X:

L.P.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

X

20 190,45

do 10 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

GAMA Plawgo & Zawisza Sp. j. ul. Szczecińska 25 a 75-122 Koszalin

X

18 253,20

do 3 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BMS Spj. J. Z Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

X

19 467,21

do 10 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos
ul. Zawiszy Czarnego 24
33-300 Nowy Sącz

X

14 954,92

do 10 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Grupa FSP
ul. Powstańców 13
41-100 Siemianowice Śląskie

X

14 947,00

Brak danych

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie nr XI:

L.P.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Moje Bambino
Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

XI

15 223,14

do 30 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie nr XII:

L.P.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BMS Sp. J. Z Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

XII

3 613,62

do 10 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie nr XIII:

L.P.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji na laptop, telewizor, odkurzacz (miesiące)

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BMS Sp. J. Z Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

XIII

11 894,97

do 10 dni od daty podpisania umowy

48

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

PROMEDIA
Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

XIII

12 705,90

do 10 dni od daty podpisania umowy

36

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, przekazuje Pełnomocnikowi Zamawiających zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 13.07.2018 r.

OASS/K/3/6441/2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w części nr V i VIII

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 oraz w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, Pełnomocnik Zamawiających – Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

postanawia unieważnić postępowanie

  • o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575520-N-2018 w dniu 19.06.2018 r., na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”– w części zamówienia nr V i VIII.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 27.06.2018 r. o godz. 13:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”. Dla części zamówienia nr V nie wpłynęła żadna oferta, natomiast na część zamówienia nr VIII nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 13.07.2018 r.

OASS/K/3/6441/2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Pełnomocnik Zamawiających – Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575520-N-2018 w dniu 19.06.2018 r.na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” Pełnomocnik Zamawiających zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na części zamówienia nr:

Cześć zamówienia nr I:

Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

 

cena wybranej oferty: 3 749,28 zł

słownie złotych: trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć 28/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr I została złożona jedna oferta.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

60,00

40,00

100,00

 

Cześć zamówienia nr II:

Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, pomocy plastycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

 

cena wybranej oferty: 2 391,12 zł

słownie złotych: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden 12/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr II została złożona jedna oferta.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

60,00

40,00

100,00

 

Cześć zamówienia nr III:

Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy logopedycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

 

cena wybranej oferty: 5 378,22 zł

słownie złotych: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 22/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 86,67 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr III została złożona jedna oferta.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

60,00

26,67

86,67

 

Cześć zamówienia nr IV:

Dostawa pomocy dydaktycznych do języka angielskiego do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

 

cena wybranej oferty: 912,66 zł

słownie złotych: dziewięćset dwanaście 66/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 86,67 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr IV została złożona jedna oferta.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

60,00

26,67

86,67

 

Cześć zamówienia nr VI:

Dostawa wyposażenia i urządzeń kuchni i jadalni do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„BMS” Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

cena wybranej oferty: 8 008,90 zł

słownie złotych: osiem tysięcy osiem 90/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr VI zostały złożone trzy oferty.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

60,00

40,00

100,00

2.

GAMA Plawgo & Zawisza  Sp. J.
ul. Szczecińska 25 a
75-122 Koszalin

41,83

40,00

81,83

3.

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos
ul. Zawiszy Czarnego 24
33-300 Nowy Sącz

48,40

40,00

88,40

 

Cześć zamówienia nr VII:

Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„BMS” Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

 

cena wybranej oferty: 3 694,43 zł

słownie złotych: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery 43/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr VII została złożona jedna oferta.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„BMS” Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

60,00

40,00

100,00

 

Cześć zamówienia nr IX:

Dostawa odkurzacza do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„BMS” Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

cena wybranej oferty: 4 175,48 zł

słownie złotych: cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć 48/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr IX zostały złożone dwie oferty.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na odkurzacz

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

PROMEDIA
Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

59,04

10,00

20,00

89,04

 

Cześć zamówienia nr X:

Dostawa wyposażenia i urządzeń do kuchni i jadalni do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos
ul. Zawiszy Czarnego 24
33-300 Nowy Sącz

 

cena wybranej oferty: 14 956,77 zł

słownie złotych: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć 77/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegających ocenie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

44,45

40,00

84,45

2.

GAMA Plawgo & Zawisza  Sp. J.
ul. Szczecińska 25 a
75-122 Koszalin

49,16

40,00

89,16

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BMS”
Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyń

47,00

40,00

87,00

4.

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos
ul. Zawiszy Czarnego 24
33-300 Nowy Sącz

60,00

40,00

100,00

 

Cześć zamówienia nr XI:

Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do sal przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

 

cena wybranej oferty: 15 223,14 zł

słownie złotych: piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy 14/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr XI została złożona jedna oferta.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

60,00

0

60,00

Cześć zamówienia nr XII:

Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do sal przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„BMS” Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

 

cena wybranej oferty: 3 613,62 zł

słownie złotych: trzy tysiące sześćset trzynaście 62/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr XII została złożona jedna oferta.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„BMS” Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

60,00

40,00

100,00

 

Cześć zamówienia nr XIII:

Dostawa sprzętu elektronicznego i odkurzacza do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„BMS” Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

cena wybranej oferty: 11 894,97 zł

słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery 97/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr XIII zostały złożone dwie oferty.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na laptopa, telewizor, odkurzacz

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyń

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

PROMEDIA
Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

56,17

10,00

20,00

86,17


Dziękujemy za udział w postępowaniu,

 


 

Ogłoszenie nr 500190083-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup w ramach projektu p.t.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575520-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, Krajowy numer identyfikacyjny 7066371400000, ul. ul. Mickiewicza  42, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 331, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 331.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OASS/K/3/6441/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do 2 szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części tj.: Część zamówienia nr I - Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr II - Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, pomocy plastycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr III - Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy logopedycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr IV - Dostawa pomocy dydaktycznych do języka angielskiego do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr V - Dostawa wyposażenia ogrodu strefy zabawy do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr VI - Dostawa wyposażenia i urządzeń kuchni i jadalni do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr VII - Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr VIII - Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy do zajęć Integracji Sensorycznej do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr IX - Dostawa odkurzacza do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr X - Dostawa wyposażenia i urządzeń do kuchni i jadalni do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach; Część zamówienia nr XI - Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do sal przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach; Część zamówienia nr XII - Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do sal przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach; Część zamówienia nr XIII - Dostawa sprzętu elektronicznego i odkurzacza do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 2. Wykonawca dostarczy urządzenia i pomoce dydaktyczne fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wolne od wad prawnych oraz innych wad i uszkodzeń. Zamawiający wyklucza dostawę asortymentu powystawowego. 3. Wymaga się aby dostarczone artykuły i urządzenia posiadały wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi (jeżeli tego asortyment wymaga), w języku polskim, dostarczone wraz z artykułami. Dostarczony sprzęt elektroniczny Wykonawca podłączy oraz skonfiguruje tak, aby można było z niego korzystać. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 5. Zamówienie obejmuje dostawę na własny koszt Wykonawcy, wraz z rozładunkiem i wniesieniem wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych we wskazane miejsce do szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Dostawy nastąpią w godzinach pracy placówek. Termin dostawy należy uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 6. Jeżeli rodzaj asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu zamówienia tego wymaga, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie sprzętu. 7. Wykonawca udzieli na dostarczony asortyment gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem asortymentu, którego okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Na sprzęt elektroniczny taki jak: -Dostawa do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej: odkurzacz, -Dostawa do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach: laptop, telewizor, odkurzacz, Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcy gwarancji. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert dla części zamówienia IX i XIII. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr: -7.1 do SIWZ dla części zamówienia od I do VIII, od X do XII -7.2 do SIWZ – dla części zamówienia nr IX -7.3 do SIWZ – dla części zamówienia nr XIII. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 14. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 30190000-7, 37535200-9, 39223000-1, 39221000-7, 39220000-0, 39221210-2, 39221220-5, 39221110-1, 22600000-6, 30192113-6, 39713430-6, 39713431-3, 30213100-6, 48900000-7, 32324600-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3336.26
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3749.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3749.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3749.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, pomocy plastycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2517.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2391.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2391.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2391.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy logopedycznych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4698.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5378.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5378.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5378.22
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych do języka angielskiego do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 415.26
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 912.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 912.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 912.66
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Dostawa wyposażenia ogrodu strefy zabawy do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne i prawne: W dniu 27.06.2018 r. o godz. 13:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”. Dla części zamówienia nr V nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń kuchni i jadalni do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7238.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyń
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8008.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8008.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11488.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 928.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyń
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3694.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3694.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3694.43
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy do zajęć Integracji Sensorycznej do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne i prawne: W dniu 27.06.2018 r. o godz. 13:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”. Dla części zamówienia nr VIII nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Dostawa odkurzacza do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3327.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyń
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4175.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4175.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4243.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń do kuchni i jadalni do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14567.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zawiszy Czarnego 24
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14956.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14956.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20190.45
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do sal przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11275.12
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15223.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15223.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15223.14
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do sal przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1951.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyń
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3613.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3613.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3613.62
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego i odkurzacza do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9552.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyń
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11894.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11894.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12705.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Projekt „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR