Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym"

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

 

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

27-06-2018

Termin składania ofert

05-07-2018

Numer ogłoszenia

1121509

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Oferty można składać:
- listownie na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu „„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym” (liczy się data wpływu do Urzędu).
- osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 1) Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu:
„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Kosek, Anna Chorąży

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 338766005

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wadowicki Miejscowość: Stanisław Dolny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym.”

Przedmiot zamówienia

Prowadzenie funkcji nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym.”
Wartość nadzorowanych robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.348.554,12 zł brutto.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji: od podpisania umowy do zakończenia inwestycji (planowany termin realizacji zadania do 30 kwietnia 2019 r.)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie:
• inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który pełnił co najmniej 1 nadzór budowlany lub kierował robotami budowlanymi przy budowie, rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie obiektów kubaturowych o wartość min. 500.000 zł.,który dodatkowo będzie pełnił funkcję koordynatora wszystkich inspektorów nadzoru,
• inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń który pełnił co najmniej 1 nadzór budowlany lub kierował robotami budowlanymi przy budowie, rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie obiektów kubaturowych o wartość min. 500.000 zł.
• inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń który pełnił co najmniej 1 nadzór budowlany lub kierował robotami budowlanymi przy budowie, rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie obiektów kubaturowych o wartość min. 500.000 zł.

Należy załączyć do oferty uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby osób biorących udział w pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego.
Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi uprawnieniami
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:
1. zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, obowiązany jest zapewnić zastępstwo o co najmniej takim samym doświadczeniu.
2. terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację robót budowlanych we wskazanym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego
• wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
Cena: 100%
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Adres

Adama Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

małopolskie , wadowicki

Numer telefonu

338766218

Fax

338766301

NIP

5511158182

Tytuł projektu

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym

Numer projektu

RPMP.11.02.00-12-0717/17-00

 

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121509

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 06.07.2018 r.

RI.7031.13.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Rozwoju na zamówienie dot. prowadzenia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym” realizowanego przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich informuję,iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

 

Biuro Obsługi Budownictwa Marian Korzeniowski

Łękawica 80, 34-124 Klecza Górna

cena wybranej oferty: 12.500,00 zł

słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset 00 gr

 

kryteria oceny:

cena 100%

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121509

 

DO POBRANIA
Pobierz plik Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf(pdf, 359.78KB)