Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

[26.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

[04.10.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ

[04.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[10.10.2018] Pytania i odpowiedzi

[12.10.2018] Pytania i odpowiedzi

[15.10.2018] Pytania i odpowiedzi

[15.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[19.10.2018] Informacja z otwarcia ofert

[24.10.2018] Zawiadomienie o częściowym unieważnieniu postępowania

[02.11.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[20.11.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

[19.07.2019] Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Ogłoszenie nr 622156-N-2018 z dnia 2018-09-26 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301. 
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak 
Inny sposób: 
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania 
Numer referencyjny: ZP.271.19.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach; Zadanie nr 2: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach. 1. Zadanie nr 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach 1.1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach w zakresie: - przygotowanie terenu i roboty ziemne, - wykonanie drenażu z kanalizacją, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni boiska, - montaż piłkochwytów, - wykonanie ogrodzenia, - wyposażenie, - wykonanie drogi wewnętrznej, - przebudowa kabla średniego napięcia. 1.2. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów wyszczególnionych w projekcie budowlanym potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową. 1.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 1.4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, wykonanie drenażu z kanalizacją, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni boiska, roboty elektryczne, roboty ogólnobudowlane. 1.5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 1.6. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 1.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.6. wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 1.8. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 1.9. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 1.10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 1.11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 1.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp).\ 1.13. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 1.14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 1.15. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 2. Zadanie nr 2: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach 2.1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach w zakresie: - drenaż boiska i odwodnienie, - umocnienie skarpy, - wykonanie chodnika z kostki brukowej. - montaż piłkochwytów, - wykonanie nawierzchni boiska, - wyposażenie boiska oraz małej architektury. 2.2. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów wyszczególnionych w projekcie budowlanym potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową. 2.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 2.4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, wykonanie drenażu boiska i odwodnienia, wykonanie nawierzchni boiska, roboty ogólnobudowlane. 2.5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,-żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 2.6. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 2.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: c) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6. SIWZ wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 2.8. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 2.9. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 2.10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 2.11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 2.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 2.13. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 2.14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 2.15. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-11, godzina: 11:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 535.32KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 8,422.20KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 56,714.61KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 04.10.2018 r.

ZP.271.19.2018

Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 622156-N-2018 w dniu 26.09.2018 r. na zamówienie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach

PYTANIE NR 1:

Na rysunku AR.01.01A- znajduje się nawierzchnia utwardzona K8-w legendzie opisana jako :nawierzchnia z kostki betonowej 8cm i/lub nawierzchnia utwardzona żwirowa (z kruszyw);w przedmiarze natomiast jest wskazana Droga wewnętrzna, która odpowiadałaby nawierzchni K8-ale wskazana jest technologia wykonania z asfaltu. Czy drogę tą nalezy utwardzić zgodnie z zapisami przedmiaru robót?(zmianę sugerowałby opis legendy z rys. AR.01.02 PZT).Na tym jednak rysunku jest inny metraż: 260m2.W przedmiarze natomiast jest 310m2-ile należy wyszacować?Skąd rozbieżności?

Czy nawierzchnię tą-w przypadku wykonania utwardzenia asfaltem należy ograniczyć krawężnikami drogowymi?Jeśli tak-jaka ilość?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zgodnie z zapisami legendy na rysunku AR.01.02 (uszczegółowienie PZT) projekt dopuszcza (za zgodą Inwestora) wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej jako "K8" jako asfaltowej (warstwa wierzchnia ścieralna 5cm, warstwa wiążąca spodnia 5cm, podbudowa z kruszyw analogicznie jak pod kostkę betonową 8cm).

Przedmiar został wykonany przy uwzględnieniu ostatecznej decyzji Inwestora (Zamawiającego) co do wykonania nawierzchni "K8" jako nawierzchni asfaltowej.

Drogę wewnętrzną należy wykonać w technologii asfaltowej, która została przyjęta w przedmiarze. Ilości należy przyjąć wg przedmiaru tj. 310m2.

Uwaga: warstwy drogi wewnętrznej należy przyjąć wg rysunku detalu AR.01.04 - boki drogi (pobocze) ma być wykończone na szerokości 40-50cm klińcem na głębokość min. 20cm (powiększenie warstwy podbudowy) co widać na przekroju i zostało ujęte w przedmiarze.

 

PYTANIE NR 2:

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia boiska poliuretanowego ma wynosić 510m2(w opisie str.2 są podane wymiary boiska 22x42-co daje powierzchnię 924m2.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Wymiary boiska poliuretanowego wynoszą 17x30m co daje powierzchnię 510m2. Do przetargu został dołączony błędny opis techniczny architektoniczny o innym niż zakładano zakresie opracowania.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza poprawiony opis techniczny.

 

PYTANIE NR 3:

Czy należy wycenić poniższe elementy wskazane w opisie?(brak pozycji w przedmiarze)

W związku z planowaną inwestycją projektuje się dodatkowo rozbiórkę/demontaż istniejących elementów sportowo-rekreacyjnych:

- istniejących bramek i słupków

- krawężników wydzielających istniejące boisko

- fragmentu zniszczonego ciągu komunikacyjnego z trelinki

Jaki jest metraż trelinki?Ile mb jest krawężników?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Brak w zakresie opracowania wykonania demontaży bramek, słupków, krawężników wydzielających istniejące boisko oraz fragmentu zniszczonego ciągu komunikacyjnego z trelinki.

Do przetargu został dołączony błędny opis techniczny architektoniczny o innym niż zakładano zakresie opracowania.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza poprawiony opis techniczny.

 

PYTANIE NR 4:

Jak się mają dane przedstawione w opisie str.5 tj.

2. DANE LICZBOWE – zestawienia powierzchni oraz bilanse dla jednostek planu

Zestawienie ogólne dla zakresu opracowania:

- powierzchnia działki nr …..... = 11908,00 m2

- powierzchnia sumaryczna terenu przeznaczona pod boisko wielofunkcyjne = 968,00 m2;(przedmiar 510m2)

- powierzchnia sumaryczna terenu przeznaczona na strefę ping ponga = 40,00 m2 (brak w przedmiarze)

- powierzchnia ciągu komunikacyjnego objętego remontem nawierzchni = 183,50 m2(brak w przedmiarze)

- powierzchnia projektowanych utwardzeń i chodników przy boisku = 53,10 m2(przedmiar 36m2)

do ilości wskazanych w przedmiarze i rysunków?

Ponadto w dokumencie SIWZ w zakres prac wskazane są roboty spójne z przedmiarem.Proszę o jednoznaczne określenie.Czy zakres prac jest tożsamy w przedmiarem?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Przedstawione dane liczbowe w opisie są błędne - należy przyjąć dane z przedmiaru oraz z poprawionego opisu technicznego dołączonego do niniejszej odpowiedzi.

Zakres prac jest tożsamy z przedmiarem, z projektem w części graficznej oraz z POPRAWIONYM OPISEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI.

 

PYTANIE NR 5:

W zakresie prac elektrycznych także są znaczne rozbieżności-opis. str.5 wskazane jest:montaż czterech słupów oświetleniowych zgodnie z projektem branżowym wraz z panelami świetlnymi i elementami monitoringu; słupy na fundamencie prefabrykowanym systemowym betonowym; zapewnienie zasilania oraz przekazanie sygnału monitoringu do wybranego pomieszczenia szkolnego.

Wg przedmiaru i SIWZ w zakres prac wchodzi przebudowa kabla średniego napięcia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

W zakresie prac elektrycznych wchodzi wyłącznie przebudowa kabla średniego napięcia. Informacje dotyczące zakresu prac elektrycznych zawarte w opisie architektonicznym są błędne - należy przyjąć dane z przedmiaru oraz z poprawionego opisu technicznego dołączonego do niniejszej odpowiedzi.

Zakres prac jest tożsamy z przedmiarem, z projektem w części graficznej oraz z POPRAWIONYM OPISEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI.

PYTANIE NR 6:

Zamawijący oczekuje parametrów dla podbudowy – niestety nie ma żadnej normy która to reguluje i żadnych wytycznych ani konieczności badań podbudowy.

System nawierzchni opisano podobnie jak w opisie dot. Zebrzydowic na podstawie danych ze starych rekomendacji ITB, które nie są dokumentami nadrzędnymi dot. nawierzchni poliuretanowych i nie są podstawą do dopuszczenia do stosowania w obiektach sportowych.

Przepuszczalność dla wody zgodnie z obowiązującą normą ma być większe od 150 mm/h, a nie jak opisuje Zamawiający : raz ≥ 0,15 cm/s a raz 10300 mm/h.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

W odpowiedzi na zapytanie zmienia się opis wymagań i parametrów dla nawierzchni syntetycznej:

1. Wymogi dla nawierzchni zgodnie z zapisami STWIORB rozdział ST-04 nie zmieniają się za wyjątkiem poprawy nazwy normy z  PN-EN 14877:2008 na  PN-EN 14877:2014.

Ostateczne brzmienie podpunktu zawierającego wymogi dla nawierzchni powinno brzmieć:

Zgodnie z zapisami specyfikacji rozdział ST-04 Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem dla wybranej nawierzchni następujących dokumentów:
- Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 LUB aprobata techniczna ITB LUB rekomendacja techniczna ITB LUB wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe;
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

2. Nawierzchnia syntetyczna wraz z podbudową ET powinna spełniać poniższe parametry – w związku z czym ostateczne brzmienie zapisów STWIORB rozdział ST-04 powinno brzmieć:

Opis ogólny:

Nawierzchnia syntetyczna boiska musi być:

- nawierzchnia gładka przepuszczalna bezspoinowa, certyfikowaną w postaci nawierzchni syntetycznej, poiluretanowej w technologii typu "NATRYSK" – nawierzchnia przepuszczalna dla wody, wykonana warstwowo:
- warstwa spodnia: jednowarstwowa podbudowa elastyczna typu ET o grubości min 35mm (warstwa nośna - stabilizująca wykonana na podbudowie z kruszyw);
- warstwa wierzchnia: o sumarycznej grubości min 13mm (warstwa dolna granulat gumowy zespojony lepiszczem SBR o grubości min 10mm oraz warstwa górna zewnętrzna jako natrysk PU z domieszką kolorowego granulatu EPDM z lepiszczem poliuretanowym naniesiony metodą ciśnieniową; grubość min 3mm)

Parametry warstwy spodniej:
Warstwa spodnia: jednowarstwowa podbudowa elastyczna typu ET o grubości ok 35mm (warstwa nośna - stabilizująca wykonana na podbudowie z kruszyw):
- podbudowę elastyczną otrzymuje się jednowarstwowo – składa się z elementów żwiru płukanego i granulatu gumowego zespolonych lepiszczem chemicznym zgodnie z technologią wybranego producenta.

Ze względu na brak normy regulującej parametry minimalne jakie powinna spełnić podbudowa typu ET Wykonawca może ją wykonać zgodnie z przyjętą atestowaną technologią wybranego Producenta przy założeniu, że warstwa ET powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością do podbudowy z kruszyw oraz zapewniać dobrą przyczepność do warstw wierzchnich typu NATRYSK; podbudowa ma być elastyczna, trwała w czasie, przepuszczalna dla wody i charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.

Parametry warstwy wierzchniej:
Warstwa wierzchnia: grubość sumaryczna warstwy wierzchniej min 13mm (warstwa dolna granulat gumowy zespojony lepiszczem SBR o grubości min 10mm oraz warstwa górna zewnętrzna jako natrysk PU z domieszką kolorowego granulatu EPDM z lepiszczem poliuretanowym naniesiony metodą ciśnieniową; grubość min 3mm);

- warstwa wierzchnia powinna być: trwała w eksploatacji, przepuszczalna dla wody i charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi; otrzymywana dwuwarstwowo;

- dodatkowo warstwa wierzchnia powinna charakteryzować się następującymi parametrami minimalnymi:

wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,50 Mpa; przepuszczalność dla wody ≥ 150 mm/h; odporność na starzenie – zmiana barwy stopnie skali szarej min 4.
Zakłada się by nawierzchnia syntetyczna spełniała minimum ww. parametry; zaś parametry nie określone powyżej powinny spełniać minimalne założenia normy PN-EN 14877:2014.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

  1. Zamawiający dokonuje modyfikacji nazw folderów dotyczących dokumentacji projektowych w następujący sposób: folder opisany „dokumentacja projektowa Brody” winien być opisany  „dokumentacja projektowa Zebrzydowice”, natomiast folder „dokumentacja projektowa Zebrzydowice” winien zostać opisany „dokumentacja projektowa Brody”. Poniżej niniejszej informacji zamieszcza się ponownie w/w foldery ze skorygowanymi opisami.
  2. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 04.10.2018 r. Zamawiający zamieszcza skorygowany opis techniczny architektoniczny dotyczący Zadania nr 1 tj. budowy boiska wielofunkcyjnego w Brodach.
  3. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert oraz miejsce otwarcia ofert, w konsekwencji Dział I pkt. 11 ppkt. 11.1. i 11.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, parter, sekretariat – pokój nr 1 w terminie do 16.10.2018 r. do godziny 11.30.

11.2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 16.10.2018 r. o godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 17. Otwarcie ofert jest jawne.”
.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Ogłoszenie nr 500238451-N-2018 z dnia 04-10-2018 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 622156-N-2018 
Data: 26/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301. 
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-11, godzina: 11:30 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-16, godzina: 11:30

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10.10.2018 r.

ZP.271.19.2018

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 622156-N-2018 w dniu 26.09.2018 r. na zamówienie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach

PYTANIE NR 1 (BRODY):

Projekt podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych nawierzchni pu w sposób niezgodny ze aktualnymi standardami w branży i obowiązującą normą.

Po pierwsze podana grubość natrysku jest niezgodna z technologią nawierzchni pu typu NATRYSK:

2-3 mm (Zebrzydowice),

- min. 3 mm (Brody).

Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez względu na producenta. Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.

Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.

Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.

Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej (użytkowej) nawierzchni pu typu NATRYSK na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość nawierzchni poprzez zmniejszenie grubości wierzchniej warstwy nawierzchni pu tylko o to aby opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze standardami technologicznymi.

Po drugie podane w parametry techniczne są niezgodnie z aktualną normą PN-EN 14877:2014 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych.

Projekt podaje:

Obrazek do pytania

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

parametr

wartość wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)

≥ 0,4

Wydłużenie podczas zerwania, %

≥ 40

Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha

- nawierzchnia mokra

 

80÷110

55÷110

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)

≥ 150

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g

≤ 4

Odporność po przyśpieszonym starzeniu:

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²

- wydłużenie podczas zerwania, %

- amortyzacja, %

- multisport

- lekkoatletyczna

- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm²

- zmniejszenie wytrzymałości, %

- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %

- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %

 

≥ 0,4

≥ 40

 

35÷44 typ SA35÷44

35÷50 typ SA35÷50

 

≥ 0,4

≤ 20

≥ 40

≤ 20

Odporność po sztucznym starzeniu:

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm

- zmiana barwy, stopnie skali szarej

 

≤ 4

≥ 3

Amortyzacja, %:

- multisport

 

35÷44 typ SA35÷44

Odkształcenie pionowe, mm:

- multisport

- lekkoatletyczna

 

≤ 6

≤ 3

Zachowanie się piłki odbitej pionowo:

- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport

 

≥ 0,89/≥ 85

 

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Projekt podaje wartości parametrów niezgodnie z aktualna normą PN-EN 14877 a STWIOR stosuje przy określeniu parametrów standardy nieaktualnej nomenklatury ITB.

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne. Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB.

Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań.

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. Nie stosując się do wytycznych obowiązującej normy Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu NATRYSK spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014 i akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana w gm. Kalwaria Zebrzydowska tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu (typu NATRYSK) posiadających parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014 pod warunkiem posiadania:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji chemicznych)

- Wyników badań WWA z określeniem kl. 1

- Wyniki badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008 z klasąC fl s1, s2

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane w projekcie wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania musza się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to wartości określonych przez aktualna normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w stylu „nie gorsze niż”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 6 zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 4 października 2018 r. oraz jako odpowiedź na pytanie nr 1 informuje się, że zmianie ulegają parametry związane z wykonaniem nawierzchni syntetycznej typu NATRYSK - szczegółowe parametry dotyczące wymagań dla nawierzchni zostały określone w opisie w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

 

PYTANIE NR 2 (BRODY):

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu ma być w 2 kolorach tj. zielonym i ceglasto-czerwonym w układzie wg rys. zagospodarowania terenu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Nawierzchnia ma być w dwóch kolorach: zielonym i ceglasto-czerwonym w układzie wg rys. zagospodarowania terenu.

 

PYTANIE NR 3 (BRODY):

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszej odpowiedzi brakujące rysunki: RYSUNEK AR.01.08 i 09 odpowiadające pozycjom w przedmiarze - element 1 (roboty ziemne) i element 2 (drenaż z kanalizacją).

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszej odpowiedzi RYSUNEK AR.01.03 - przekrój przez nawierzchnię boiska zawierający zaktualizowane parametry nawierzchni zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania (zmiana parametrów NATRYSKU).

Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma odpowiadać oraz odzwierciedla stan faktyczny zawarty na stosownych materiałach przedprojektowych (mapa do celów projektowych wraz z oznaczeniem uzbrojenia).

 

PYTANIE NR 4 (BRODY):

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Zamawiający dysponuje niezbędnymi dokumentami wymaganymi prawem w celu wykonania zamówienia.

 

PYTANIE NR 5 (BRODY):

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej zaś przedmiar jest elementem pomocniczym przy formułowaniu oferty. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

PYTANIE NR 6 (BRODY):

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Parametry nawierzchni zostały określone w opisie w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

 

PYTANIE NR 7 (BRODY):

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

-realizacji dodatkowych robót budowlanych,

-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,

-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia,

-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią – zapis ten jest bardzo ważny ze względu na rygorystyczne wymagania technologiczne do instalacji nawierzchni pu, jakie są zamawiane.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie ww. zamian w projekcie umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:

Dopuszczalność zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy została zawarta w Dziale I pkt. 16.2. SIWZ.

PYTANIE NR 8 (BRODY):

Projekt umowy dla obu zadań podaje w par. 20:

W roku 2018 należy wykonać roboty budowlane za kwotę  brutto minimum 98.000,00 zł, która będzie płatna do 31.12.2018 r. natomiast pozostała część wynagrodzenia płatna w roku 2019.

Proszę o potwierdzenie, że ww. zapis jest obowiązujący.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8:

Tak, zapis jest obowiązujący.

PYTANIE NR 9 (BRODY):

Przedmiar zadania w Brodach podaje powierzchnię boiska 510.00 m2 natomiast projekt podaje:

- powierzchnia sumaryczna terenu przeznaczona pod boisko wielofunkcyjne = 968,00 m2.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9:

Do przetargu w pierwotnym brzmieniu został dołączony błędny opis architektoniczny z błędnym zakresem opracowania. Poprawiony opis techniczny architektoniczny został zamieszczony w dniu 4 października br na stronie internetowej Zamawiającego w związku z zamieszczonymi pytaniami wraz z odpowiedziami i informacją o modyfikacji SIWZ.

 

PYTANIE NR 10 (BRODY):

w związku z opublikowaniem odpowiedzi i zamieszczeniem poprawionego opisu-proszę jeszcze o dościślenie:

w opisie str.5 jest informacja:

- powierzchnia likwidowanego fragmentu ciągu komunikacyjnego = 210,00 m2

Gdzie w przedmiarze ujęte są prace dot. likwidacji tego ciągu?Z czego jest wykonany "stary" ciąg komunikacyjny?Kostka?Płyty betonowe? Czy przedmiar robót zostanie skorygowany?Czy prace związane z tym elementem (po podaniu szczegółów przez zamawiaącego)należy doszacować?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10:

Wymiary powierzchni likwidowanego ciągu komunikacyjnego zostały przyjęte wg uzyskanej mapy do celów projektowych z zaznaczonymi granicami ciągu komunikacyjnego.

Istniejący ciąg jest wykonany prawie w całości z utwardzonych i zastabilizowanych kruszyw - jedynie w części stykającej się z drogą dojazdową do dużego boiska występuje fragment nawierzchni asfaltowej wylanej na podbudowie z kruszyw.

Przedmiar jest elementem pomocniczym dla realizacji prac na podstawie projektu technicznego.

W związku z powyższym należy wycenić powierzchnię 210 m2.

Dla orientacji poniżej niniejszej odpowiedzi Zamawiający załącza zdjęcia istniejącego ciągu komunikacyjnego przeznaczonego do rozbiórki.

 

PYTANIE NR 11 (BRODY):

Czy fragment nawierzchni ciągu komunikacyjnego opisany w pkt 1.1. b) PZT wchodzi w zakres inwestycji?

Jeżeli tak to proszę o wyjaśnienie jaką nawierzchnię należy przyjąć do wyceny? Z rys. AR.01.02 wynika iż dopuszcza się 3 różne rodzaje nawierzchni, których koszt wykonania może się znacznie różnić. Ponadto ciąg komunikacyjny winnien być ograniczony obrzeżami 8x30 na ławie betonowej. Brak takich pozycji w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.

Z wymiarów boiska (22x42) wynika, iż winno ono być ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 o łącznej długości 128,0 mb. W przedmiarze ujęto 94 mb. Jaką ilość należy przyjąć?

Z uwagi na powyższe nieścisłości w dokumentacji przetargowej proszę o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11:

Ciąg komunikacyjny wchodzi w zakres inwestycji. Należy przyjąć nawierzchnię asfaltową zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 4 października 2018 r. zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.

Ciąg komunikacyjny nie jest ograniczany krawężnikami na ławie betonowej lecz występuje 40-50cm opaska z klińca - zgodnie z rysunkiem detalu projektu technicznego.

Wymiary boiska podane w pierwotnym opisie architektonicznym, jak i sam opis są błędne. Poprawiony opis został zamieszczony na stronie Zamawiającego w dniu 4 października 2018 r.

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 16.10.2018 r. godz. 11:30 zgodnie z informacją o modyfikacji treści SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.10.2018 r.

 

PYTANIE NR 12 (BRODY):

Oświetlenie i monitoring - brak w dokumentacji, brak w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12:

Oświetlenie i monitoring nie wchodzi w zakres zamówienia.

 

PYTANIE NR 13 (BRODY):

Czy montaż piłkochwytów można zastosować w innej technologii np; bezpośrednio w fundamencie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13:

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie technicznym oby dwa piłkochwyty muszą spełniać podstawowe wymogi pod kątem wysokości (h=6,0m) oraz długości sumarycznej (min. 15m).

Należy wykonać piłkochwyt przy użyciu kompletnego systemu piłkochwytu (jako atestowanego sprawdzonego systemu ogrodzenia sportowego zapobiegającego wypadaniu piłek za teren boiska), który charakteryzować się będzie następującymi parametrami:

- wysoką wytrzymałością mechaniczną;
- zdolnością amortyzacji;
- elastycznością;
- odpornością na działanie czynników szkodliwych atmosferycznych;
- bezwęzłową technologią łączenia oczek siatki, niezmiennością kształtu oczek siatki polipropylenowej;
- wysoką odpornością na ścieranie siatki;
- niskim stopniem absorpcji wody jak również niezmiennym ciężarem siatki.

W części graficznej projektu zostało ukazane PROPONOWANE rozwiązanie techniczne wykonania piłkochwytu spełniającego powyższe parametry - lecz należy traktować go jako propozycję - projekt techniczny zakłada wykonanie piłkochwytu wg zawartego schematu lub wykonanie atestowanego i certyfikowanego piłkochwytu jako sprawdzonego rozwiązania systemowego firmowego - spełniającego powyższe wymogi. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie piłkochwytu w sposób bezpieczny, trwały oraz zgodny z rozwiązaniami systemowymi firmowymi atestowanymi, co musi być potwierdzone przedłożeniem odpowiednich atestów, certyfikatów, kart produktu itp.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 12.10.2018 r.

ZP.271.19.2018

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 622156-N-2018 w dniu 26.09.2018 r. na zamówienie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 2: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego
w Zebrzydowicach

PYTANIE NR 1 (ZEBRZYDOWICE):

w związku z faktem, że projekt obejmuje zakres prac większy niż prace wskazane w SIWZ i przedmiarze robót-proszę o potwierdzenie, że należy wycenić prace wskazane w przedmiarze. Dla przykładu brak jest w przedmiarze nasadzenia nowych drzew.W opisie poza budową nowego chodnika-wskazany jest też remont chodnika istniejącego-w związku z tym-czy wskazany metraż w przedmiarze obejmuje już budowę nowego i remont istniejącego chodnika?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Nie należy wyceniać nasadzeń nowych drzew.

Metraż podany w przedmiarze obejmuje również powierzchnię remontowaną. Powierzchnia chodnika wynosi łącznie 149.61 m2, z czego 5,7 m2 podlega pracom remontowym polegającym na wymianie podbudowy oraz wymianie kostki brukowej na nową. Planuje się rozbiórkę istniejącego chodnika o powierzchni: 15.8 m2. Celem wyjaśnienia zakresu robót załącza się schemat nr 1. Zamawiający do niniejszej odpowiedzi załącza poprawiony opis techniczny.

PYTANIE NR 2 (ZEBRZYDOWICE):

W przedmiarze wskazany są inne grubości poszczególnych warstw podbudowy boiska niż w opisie i rysunkach-jakie są prawidłowe?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza poprawiony opis techniczny.

PYTANIE NR 3 (ZEBRZYDOWICE):

W opisie jest informacja, że boisko należy ograniczyć obrzeżami 8x30-w przedmiarze natomiast krawężnikami 15x30.Co ma być?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Należy zastosować obrzeża 8 x 30. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza poprawiony opis techniczny, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB).

PYTANIE NR 4 (ZEBRZYDOWICE):

Czy zeskocznię do skoku w dal należy wyposażyć w elementy dodatkowe typu belka do odbicia ? Brak pozycji w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Należy wyposażyć zeskocznię w belkę do odbicia zgodnie z treścią projektu.

PYTANIE NR 5 (ZEBRZYDOWICE):

Proszę o bliższe informacje dot. małej architektury(zdjęcia, rysunki), a także dot. geokraty-czy ma to być kratka wykonana z tworzywa-proszę podać wysokość, czy rozciągana mata z oczkami.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Mała architektura:

-kosz na śmieci: kosz z daszkiem o pojemności ok 30 l. wykonany z blachy ocynkowanej malowany na kolor ciemny z palety szarości.

-ławka: pojedyncza prosta parkowa bez oparcia  o konstrukcji z profili stalowych, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym, siedzisko z desek (drewno w kolorze naturalnym /bezbarwny impregnat posiadający atest). wymiary:  długość : 1,6 - 1,7 m,   szerokość:  0,55 -  0,60 m. wysokość 0,45 m.  Ławka trwale zakotwiona w gruncie.

Geokrata: Należy zastosować geokratę PEHD o wysokości 50 mm  2,6 x 6.3 [m].

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza poprawiony opis techniczny.

PYTANIE NR 6 (ZEBRZYDOWICE):

Zamawiający podaje 11 parametrów z których tylko 3 są objęte normą PN EN 14877:2014

  • Wytrzymałość na rozciąganie
  • Wydłużenie względne przy zerwaniu
  • Odporność na sztuczne starzenie, zmiana barwy, stopień skali szarej

Pozostałe parametry to cechy badane przez ITB na potrzeby nieobowiązującej od półtora roku rekomendacji.

Jeżeli chodzi o normy środowiskowe to jedyną obowiązującą normą jest DIN 18035-6:2014 a nie certyfikaty ISO 14001.

Norma PN EN 15330-1:2008 po pierwsze została wycofana i zastąpiona 15330-1:2014-02 i dotyczy Nawierzchni terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 1: Specyfikacja darni syntetycznej. Nie dotyczy nawierzchni poliuretanowych.

 

Zwracamy także uwagę na zaprojektowaną kolorystykę boiska. Najczęściej stosuje się kolory: ceglasty oraz zielony(tzw. boiskowy)-wg rysunku nr 3-nawierzchnia poliuretanowa ma mieć kolor pomarańczowy a także zielony(kolor z rysunku sugerowałby jasny zielony)-zastsowanie niestandardowej kolortsyki znacznie podniesie koszt inwestycji-zwłaszcza przy tak dużym metrażu-a nie ma zasadności w funkcjonalności obiektu.Czy nawierzchnia poliuretanowa może mieć standardową kolorystykę?

Podsumowanie: W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zastosowania nawierzchni w wymaganej technologii-tj. natrysk, która posiada dokumenty umożliwiające stosowanie na obiektach sportowych-tj. zgodność z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014, atest PZH.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wszystkich parametrów do minimalnych wymaganych normą PN-EN 14877:2014.

warstwa wierzchnia powinna charakteryzować się następującymi parametrami minimalnymi:

wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,90 Mpa;

wydłużenie podczas zerwania ≥ 70%;

odporność na zużycie/ścieralność w aparacie Tabera ≤ 1 g;

przepuszczalność dla wody ≥ 1000 mm/h;

odporność na starzenie – zmiana barwy stopnie skali szarej min 4.

Zakłada się by nawierzchnia syntetyczna spełniała minimum ww. parametry; zaś parametry nie określone powyżej powinny spełniać minimalne założenia normy PN-EN 14877:2014.

Dodatkowo Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem dla wybranej nawierzchni następujących dokumentów, które będą wymagane przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania i odbiór robót:
- Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 wydane przez niezależną instytucję potwierdzające spełnienie poniższych parametrów szczegółowych dla nawierzchni;
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

- Wyniki badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008 z klasą C fl s1, s2;

- Wyniki badań potwierdzające brak zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA);

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2015 na zawartość pierwiastków metali ciężkich;
- Atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni;
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia poprawiony opis techniczny.

 

Zgodnie z treścią opisową projektu kolorystyka podana została w formie zalecenia/propozycji. Nawierzchnia poliuretanowa może mieć standardową kolorystykę tj. ceglasto-czerwony oraz zielony.

PYTANIE NR 7 (ZEBRZYDOWICE):

Brak informacji w opisie dokumentacji o:

- rodzaju i wymiarach tablicy informacyjnej

- rodzaju koszy na śmieci

- rodzaju i ilości ławek (inna ilość w PT a inna w przedmiarze a inna na rysunkach)

- informacji o rodzaju i ilościach wyposażenia sportowego - pkt. 8.1 przedmiaru

- informacji na temat zieleni (jest na rysunkach), w tym ilości i rodzaju drzew do nasadzeń

- rodzaju, wymiarach i ilości projektowanego ogrodzenia wraz z furtką i bramą

Ponadto między ST, PT i przedmiarem występują sprzeczne informacje dotyczące wykonania  piłkochwytów- w opisie technicznym występują słupki 88,9 x 6,2, natomiast na rys. nr. 10  występują wymiary jakie się powszechnie stosuje 80x80 x3.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:

Zamawiający podaje parametry dotyczące poszczególnych pozycji:

Tablica informacyjna umożliwiająca zapisanie niezbędnych informacji dotyczących obiektu w sposób czytelny, zawierająca m.in.: -regulamin użytkowania obiekty, informacje dotyczące finansowania obiektu z funduszy europejskich itp. Tablica o wymiarach ok: 1000 mm x 700 mm, zamontowana na wysokości ok 150 cm.

Kosz na śmieci: kosz z daszkiem o pojemności ok 30 l. wykonany z blachy ocynkowanej malowany na kolor ciemny z palety szarości. szt 2.

Ławka: pojedyncza prosta parkowa bez oparcia  o konstrukcji z profili stalowych, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym, siedzisko z desek (drewno w kolorze naturalnym /bezbarwny impregnat posiadający atest). Wymiary:  długość: 1,6 - 1,7 m,   szerokość:  0,55 -  0,60 m; wysokość 0,45 m. Ławka trwale zakotwiona w gruncie, sztuk 13.

Wyposażenie w sprzęty sportowy - pkt. 8.1 przedmiaru:

piłki do koszykówki  6 szt

piłki do piłki ręcznej 4 szt

piłki do piłki nożnej 4 szt

rakiety tenisowe 4 szt

piłki tenisowe 12 szt

rakiety badminton 4 szt

lotki badminton 12 szt

bloki startowe do biegów sprinterskich 4 szt

Przy doborze asortymentu należy zwrócić szczególną uwagę na stosunek jakość/cena. Sprzęt o charakterze treningowym musi być dostosowany do projektowanych rozwiązań w szczególności do nawierzchni poliuretanowej. Piłki do koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej muszą być przeznaczone do gry na boiskach o nawierzchni poliuretanowej co powinno znaleźć odniesienie w warunkach gwarancyjnych producenta sprzętu. W przypadku sprzętu o kilku wariantach rozmiarowych (piłki, rakiety), powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom dla młodzieży w wieku szkolnym 7-15 lat, obojga płci.

Bloki startowe treningowe, regulowane, mocowane do bieżni. Elementy stalowe bloków zabezpieczone ochronnymi powłokami galwanicznymi, płytki stóp pokryte wykładziną antypoślizgową.

W odpowiedzi na pytanie wykonawca Zamawiający załącza poprawiony opis techniczny.

Informacja na temat zieleni:

Nie należy wyceniać nasadzeń nowych drzew.

Ogrodzenie:

Nie projektuje się ogrodzenia.

Piłkochwyty:

Piłkochwyty należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem dostępnym na rynku zachowując wysokość nie mniejszą niż 400 cm, oraz lokalizacją przedstawioną na zagospodarowaniu terenu - rys nr 1. Producent wybranego systemu piłkochwytów powinien posiadać wszelki atesty oraz certyfikaty dopuszczające do użycia w tego typu obiekcie.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to:

słupki:  przekrój kwadratowy 80 x 80 x 3 [mm], stal ocynkowana, malowana proszkowo kolor: zielony

wysokość: piłkochwytów 400 cm,

siatka: 5mm polipropylenowa bezwęzłowa o zalecanym oczku 8x8 [cm]

długość łączna piłkochwytów wynosi 140 mb.

Zaproponowane rozwiązanie powinno spełniać następujące parametry:

- zdolność amortyzacji;

- elastyczność;

- wysoka wytrzymałość mechaniczna;

- duża odporność na czynniki atmosferyczne: promieniowanie UV, deszcz, silne podmuchy wiatru;

- zastosowanie bezwęzłowej siatki polipropylenowej;

- wysoka odporność na ścieranie siatki oraz uszkodzenia mechaniczne;

- nienasiąkliwość siatki

Projektuje się jedną bramę dwuskrzydłową o wymiarach w świetle 250 cm x 250 cm

konstrukcja bramy dostosowana do wybranego systemu piłkochwytów, brama wypełniona siatką 5mm polipropylenowa bezwęzłowa o zalecanym oczku 8x8 [cm].

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza poprawiony opis techniczny, STWIORB.

PYTANIE NR 8 (ZEBRZYDOWICE):

Projekt podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych nawierzchni pu w sposób niezgodny ze aktualnymi standardami w branży i obowiązującą normą.

Po pierwsze podana grubość natrysku jest niezgodna z technologią nawierzchni pu typu NATRYSK:

2-3 mm (Zebrzydowice),

- min. 3 mm (Brody).

Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez względu na producenta. Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.

Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.

Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.

Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej (użytkowej) nawierzchni pu typu NATRYSK na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość nawierzchni poprzez zmniejszenie grubości wierzchniej warstwy nawierzchni pu tylko o to aby opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze standardami technologicznymi.

Po drugie podane w parametry techniczne są niezgodnie z aktualną normą PN-EN 14877:2014 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych.

Projekt podaje:

Obrazek do pytania

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

parametr

wartość wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)

≥ 0,4

Wydłużenie podczas zerwania, %

≥ 40

Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha

- nawierzchnia mokra

 

80÷110

55÷110

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)

≥ 150

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g

≤ 4

Odporność po przyśpieszonym starzeniu:

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²

- wydłużenie podczas zerwania, %

- amortyzacja, %

- multisport

- lekkoatletyczna

- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm²

- zmniejszenie wytrzymałości, %

- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %

- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %

 

≥ 0,4

≥ 40

 

35÷44 typ SA35÷44

35÷50 typ SA35÷50

 

≥ 0,4

≤ 20

≥ 40

≤ 20

Odporność po sztucznym starzeniu:

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm

- zmiana barwy, stopnie skali szarej

 

≤ 4

≥ 3

Amortyzacja, %:

- multisport

 

35÷44 typ SA35÷44

Odkształcenie pionowe, mm:

- multisport

- lekkoatletyczna

 

≤ 6

≤ 3

Zachowanie się piłki odbitej pionowo:

- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport

 

≥ 0,89/≥ 85

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Projekt podaje wartości parametrów niezgodnie z aktualna normą PN-EN 14877 a STWIOR stosuje przy określeniu parametrów standardy nieaktualnej nomenklatury ITB.

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne. Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB.

Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań.

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. Nie stosując się do wytycznych obowiązującej normy Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu NATRYSK spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014 i akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana w gm. Kalwaria Zebrzydowska tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu (typu NATRYSK) posiadających parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014 pod warunkiem posiadania:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji chemicznych)

- Wyników badań WWA z określeniem kl. 1

- Wyniki badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008 z klasąC fl s1, s2

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane w projekcie wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania musza się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to wartości określonych przez aktualna normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w stylu „nie gorsze niż”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8:

Parametry warstwy spodniej ET:
Warstwa spodnia: jednowarstwowa podbudowa elastyczna typu ET o grubości ok 35 mm (warstwa nośna - stabilizująca wykonana na podbudowie z kruszyw):
- podbudowę elastyczną otrzymuje się jednowarstwowo – składa się z elementów żwiru płukanego i granulatu gumowego zespolonych lepiszczem chemicznym zgodnie z technologią wybranego producenta.

Należy ją wykonać zgodnie z przyjętą atestowaną technologią wybranego Producenta przy założeniu, że warstwa ET powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością do podbudowy z kruszyw oraz zapewniać dobrą przyczepność do warstw wierzchnich typu NATRYSK; podbudowa ma być elastyczna, trwała w czasie, przepuszczalna dla wody i charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.

UWAGA: warstwa spodnia typu ET powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszanie się warstwy wierzchniej.

Parametry warstwy wierzchniej:
Warstwa wierzchnia: grubość sumaryczna warstwy wierzchniej min 13mm (warstwa dolna granulat gumowy zespojony lepiszczem SBR oraz warstwa górna zewnętrzna jako natrysk PU z domieszką kolorowego granulatu EPDM w odpowiednim stosunku wagowym wg przyjętej technologii z lepiszczem poliuretanowym naniesiony metodą ciśnieniową o grubości ok. 2mm);

- warstwa wierzchnia powinna być: trwała w eksploatacji, przepuszczalna dla wody i charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi; otrzymywana dwuwarstwowo; warstwa posiadająca jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor;

- dodatkowo warstwa wierzchnia powinna charakteryzować się następującymi parametrami minimalnymi:
wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,90 Mpa;
wydłużenie podczas zerwania ≥ 70%;
odporność na zużycie/ścieralność w aparacie Tabera ≤ 1 g;
przepuszczalność dla wody ≥ 1000 mm/h;
odporność na starzenie – zmiana barwy stopnie skali szarej min 4.

Zakłada się by nawierzchnia syntetyczna spełniała minimum ww. parametry; zaś parametry nie określone powyżej powinny spełniać minimalne założenia normy PN-EN 14877:2014.

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia znakomite pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, kolana i łokcie grających.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem dla wybranej nawierzchni następujących dokumentów:
- Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 wydane przez niezależną instytucję potwierdzające spełnienie poniższych parametrów szczegółowych dla nawierzchni;
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;
- Wyniki badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008 z klasą C fl s1, s2;
- Wyniki badań potwierdzające brak zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA);
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2015 na zawartość pierwiastków metali ciężkich;
- Atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni;
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wszystkich parametrów do minimalnych wymaganych normą PN-EN 14877:2014.

warstwa wierzchnia powinna charakteryzować się następującymi parametrami minimalnymi:
wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,90 Mpa;
wydłużenie podczas zerwania ≥ 70%;
odporność na zużycie/ścieralność w aparacie Tabera ≤ 1 g;
przepuszczalność dla wody ≥ 1000 mm/h;
odporność na starzenie – zmiana barwy stopnie skali szarej min 4.

Zakłada się by nawierzchnia syntetyczna spełniała minimum ww. parametry; zaś parametry nie określone powyżej powinny spełniać minimalne założenia normy PN-EN 14877:2014.

 

PYTANIE NR 9 (ZEBRZYDOWICE):

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu ma być w 2 kolorach tj. zielonym i ceglasto-czerwonym w układzie wg rys. zagospodarowanie terenu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9:

Nawierzchnia poliuretanowa może mieć standardową kolorystykę tj. ceglasto-czerwony oraz zielony.

 

PYTANIE NR 10 (ZEBRZYDOWICE):

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10:

Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma odpowiadać oraz odzwierciedla stan faktyczny zawarty na stosownych materiałach przedprojektowych.

PYTANIE NR 11 (ZEBRZYDOWICE):

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11:

Zamawiający dysponuje niezbędnymi dokumentami wymaganymi prawem w celu wykonania zamówienia.

 

PYTANIE NR 12 (ZEBRZYDOWICE):

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12:

Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej zaś przedmiar jest elementem pomocniczym przy formułowaniu oferty. Roboty budowlane należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową uwzględniającą zmiany projektowe wynikające z udzielonych odpowiedzi.  Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

 

PYTANIE NR 13 (ZEBRZYDOWICE):

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13:

Nie dopuszcza się stosowania do wierzchniej warstwy sportowej granulatów PU z recyklingu barwionych powierzchniowo. Wymaga się wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji.

 

PYTANIE NR 14 (ZEBRZYDOWICE):

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

-realizacji dodatkowych robót budowlanych,

-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,

-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia,

-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią – zapis ten jest bardzo ważny ze względu na rygorystyczne wymagania technologiczne do instalacji nawierzchni pu, jakie są zamawiane.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie ww. zamian w projekcie umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14:

Dopuszczalność zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy została zawarta w Dziale I pkt. 16.2. SIWZ.

PYTANIE NR 15 (ZEBRZYDOWICE):

Projekt umowy dla obu zadań podaje w par. 20:

W roku 2018 należy wykonać roboty budowlane za kwotę  brutto minimum 98.000,00 zł, która będzie płatna do 31.12.2018 r. natomiast pozostała część wynagrodzenia płatna w roku 2019.

Proszę o potwierdzenie, że ww. zapis jest obowiązujący.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15:

Tak, zapis jest obowiązujący.

PYTANIE NR 16 (ZEBRZYDOWICE):

Proszę uściślić pkt. 2.4 opisu technicznego dot. piłkochwytów /ponad teren/ oraz czy mają one mieć przekrój rurowy czy prostokątny oraz potwierdzić grubość ich ścianek 88,9 x 6,3 ???.

Czy montaż piłkochwytów można zastosować w innej technologii np; bezpośrednio w fundamencie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16:

Piłkochwyty należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem dostępnym na rynku zachowując wysokość nie mniejszą niż 400 cm, oraz lokalizacją przedstawioną na zagospodarowaniu terenu -rys nr 1. Producent wybranego systemu piłkochwytów powinien posiadać wszelki atesty oraz certyfikaty dopuszczające do użycia w tego typu obiekcie.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to:
słupki:  przekrój kwadratowy 80 x 80 x 3 [mm], stal ocynkowana, malowana proszkowo kolor: zielony
wysokość: piłkochwytów 400 cm,
siatka: 5mm polipropylenowa bezwęzłowa o zalecanym oczku 8x8 [cm]
długość łączna piłkochwytów wynosi 140 mb.
Zaproponowane rozwiązanie powinno spełniać następujące parametry:
- zdolność amortyzacji;
- elastyczność;
- wysoka wytrzymałość mechaniczna;
- duża odporność na czynniki atmosferyczne: promieniowanie UV, deszcz, silne podmuchy wiatru;
- zastosowanie bezwęzłowej siatki polipropylenowej;
- wysoka odporność na ścieranie siatki oraz uszkodzenia mechaniczne;
- nienasiąkliwość siatki.

PYTANIE NR 17 (ZEBRZYDOWICE):

1. Proszę o doprecyzowanie znacznych rozbieżności dot. piłkochwytów-informacje w poszczególnych dokuemntach wykluczają się wzajemnie np:

STWIOR str. 15

Piłkochwyty wys. 4,0 m:

- słupki o przekroju prostokątnym rurowym 88.9x6.3mm, zamocowane w podstawie za pomocą 4 kotew M16 zabetonowanych w fundamencie.

- słupki wyposażone w przelotki do mocowania drutów naciągowych 3,6mm,

- na drutach naciągowych rozpięta zostanie siatka 50x50mm z drutu 3,1mm powlekana PCV

- całkowita wysokość piłkochwytów ponad teren 5,0 m,

- stężenie podłużne z rur 88.9x6,3mm przykręcanych śrubami M12,

- konstrukcja słupów ocynkowana.

Projekt

piłkochwyty wys. 4m-długość 140mb

Przedmiar

piłkochwyty wys. 4m-długość 150mb(co oznacza opis segment 15mx4m)

Rysunek 3-12-

str.8

piłkochwyty mają wysokość 6m, technologia wskazana inna niż w STWIOR

str.1

wg rysunku piłkochwyty mają posiadać bramę-1szt-brak informacji z projekcie

W związku z powyższym nie ma możliwości wykalkulowania ceny piłkochwytów. Proszę zatem jednoznacznie określić:

długość piłkochywtów (długości poszczególnych ścian)

ilość i wymiar bram

rozstaw słupów

wysokość piłkochwytów

technologia wykonania (sugerowana technologia większości producentów to słup 80x80x4mm, siatka oczko 80x80-grubość sznurka 5mm-taka technologia jest zaprojektowana na boisku w Brodach).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17:

Piłkochwyty należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem dostępnym na rynku zachowując wysokość nie mniejszą niż 400 cm, oraz lokalizacją przedstawioną na zagospodarowaniu terenu -rys nr 1. Producent wybranego systemu piłkochwytów powinien posiadać wszelki atesty oraz certyfikaty dopuszczające do użycia w tego typu obiekcie.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to:
słupki:  przekrój kwadratowy 80 x 80 x 3 [mm], stal ocynkowana, malowana proszkowo kolor: zielony
wysokość: piłkochwytów 400 cm,
siatka: 5mm polipropylenowa bezwęzłowa o zalecanym oczku 8x8 [cm]
długość łączna piłkochwytów wynosi 140 mb.

Zaproponowane rozwiązanie powinno spełniać następujące parametry:
- zdolność amortyzacji;
- elastyczność;
- wysoka wytrzymałość mechaniczna;
- duża odporność na czynniki atmosferyczne: promieniowanie UV, deszcz, silne podmuchy wiatru;
- zastosowanie bezwęzłowej siatki polipropylenowej;
- wysoka odporność na ścieranie siatki oraz uszkodzenia mechaniczne;
- nienasiąkliwość siatki.

Zgodnie z rys. 1 projektu zagospodarowania terenu w zestawie piłkochwytów należy uwzględnić  jedną bramę dwuskrzydłową o wymiarach w świetle 250 cm x 250 cm konstrukcja bramy dostosowana do wybranego systemu piłkochwytów, brama wypełniona siatką 5mm polipropylenowa bezwęzłowa o zalecanym oczku 8x8 [cm].

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia poprawiony opis techniczny oraz rysunek nr 10 zamienny dotyczący piłkochwytów.

 

PYTANIE NR 18 (ZEBRZYDOWICE):

Sprzęt sportowy:

Co ma zamawiający na myśli w opisie pozycji 8 przedmiaru robót- płotki startowe. Czy chodzi o bloki startowe?Czy też o płotki, które przeskakują biegacze? Co oznacza ilość komplet-proszę o wskazanie ilości sztuk.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18:

Uszczegółowiono pozycję nr 8 przedmiaru:
-piłki do koszykówki  6 szt
-piłki do piłki ręcznej 4 szt
-piłki do piłki nożnej 4 szt
-rakiety tenisowe 4 szt
-piłki tenisowe 12 szt
-rakiety badminton 4 szt
-lotki badminton 12 szt
-bloki startowe do biegów sprinterskich 4 szt

Przy doborze asortymentu należy zwrócić szczególną uwagę na stosunek jakość/cena. Sprzęt o charakterze treningowym musi być dostosowany do projektowanych rozwiązań w szczególności do nawierzchni poliuretanowej. Piłki do koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej muszą być przeznaczone do gry na boiskach o nawierzchni poliuretanowej co powinno znaleźć odniesienie w warunkach gwarancyjnych producenta sprzętu. W przypadku sprzętu o kilku wariantach rozmiarowych (piłki, rakiety), powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom dla młodzieży w wieku szkolnym 7-15 lat, obojga płci.

Bloki startowe treningowe, regulowane, mocowane do bieżni. elementy stalowe bloków zabezpieczone ochronnymi powłokami galwanicznymi, płytki stóp pokryte wykładziną antypoślizgową.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15.10.2018 r.

ZP.271.19.2018

Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 622156-N-2018 w dniu 26.09.2018 r. na zamówienie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

 

PYTANIE NR 1 (ZEBRZYDOWICE):

W związku z pojawieniem się odpowiedzi na BIP-proszę o wyjaśnienie dalszych rozbieżności...

nawierzchnia poliuretanowa wg przedmiaru 6.9- 2455,25m2

wg nowego opisu technicznego str.4 jest informacja:boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne o wymiarach 32 x 83,15 m o nawierzchni poliuretanowej(co daje powierzchnię 2660,80m2)-skąd tak spora rozbieżność?

Czy należy wycenić wielkość z opisu?

pojawiają się też także różnice w budowie konstrukcji boiska:

wg nowego opisu:

-nawierzchnia poliuretanowa - grubość 13 mm (11mm + 2 mm Natrysk)

-warstwa stabilizująca ET - grubość min 35 mm

-kruszywo łamane 0-6 mm - grubość 50 mm

-kruszywo łamane 5-40 mm - grubość 150 mm (wg przedmiaru 25cm)

-zagęszczona podsypka piaskowa - grubość min. 100 mm

-geowłóknina filtracyjno-separacyjna 120 g/m , wodoprzepuszczalność ok 100 l/m2/s -grunt rodzimy

Czy policzyć zgodnie z opisem?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zgodnie z treścią rysunku nr 1 boisko składa się z części do gry oraz bieżni, wymiar 83.15x32 [m] jest wymiarem maksymalnym zajętym przez boisko wraz z bieżnią, nawierzchnia poliuretanowa nie jest opisana prostokątem (od północnej strony boiska jest ono ograniczone łukiem oraz dodatkowo posiada część trawiastą pomiędzy bramką piłki ręcznej a bieżnią). Powierzchnia podana w przedmiarze dotyczy jedynie nawierzchni poliuretanowej.

Zamawiający do niniejszej odpowiedzi załącza poprawiony opis techniczny, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rysunek nr 4: schemat przekroju nawierzchni poliuretanowej.

 

PYTANIE NR 2 (ZEBRZYDOWICE):

W związku z faktem, że odpowiedzi pojawiły się w dn.12.10.2018r. w godzinach popołudniowych-a odpowiedzi jest 17stron , a także częściowo została wymieniona dokumentacja projektowa-czy Zamawiający zgodzi się na przedłuzenie terminu składania ofert o 2 dni-tj. do 18.10.2018r.-tak, aby Wykonawcy mieli szansę ustosunkować się do odpowiedzi?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.10.2018 r. do godziny 9:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 19.10.2018 r. godz. 10:00.

 

PYTANIE NR 3 (BRODY):

Zamawiający w udzielonych odpowiedziach zamieścił nowy dokument:

AR.01.OP1_Opis_techniczny_architektura_v02_PBW_POPRAWIONY.

W dokumencie tym nadal podana grubość natrysku jest niezgodna z technologią nawierzchni pu typu NATRYSK:

min. 3 mm”.

Informujemy ponownie, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez względu na producenta. Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.

Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.

Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.

Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej (użytkowej) nawierzchni pu typu NATRYSK na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość nawierzchni poprzez zmniejszenie grubości wierzchniej warstwy nawierzchni pu tylko o to aby opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze standardami technologicznymi.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Należy przyjąć opis wymagań i parametrów nawierzchni syntetycznej zamieszczony w związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami w BIP i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.10.2018 r.

 

PYTANIE NR 4 (ZEBRZYDOWICE):

Zamawiający udzielił odpowiedzi na nasz wniosek:

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

-realizacji dodatkowych robót budowlanych,

-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,

-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia,

-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią – zapis ten jest bardzo ważny ze względu na rygorystyczne wymagania technologiczne do instalacji nawierzchni pu, jakie są zamawiane.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie ww. zamian w projekcie umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:

Dopuszczalność zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy została zawarta w Dziale I pkt. 16.2. SIWZ.

Zwracamy uwagę, że przywołany przez Zamawiającego zapis SIWZ nie uwzględnia istotnych okoliczności zawartych w naszym wniosku.

Istotnym jest zapis SIWZ dotyczący warunków atmosferycznych:

b) w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania, w szczególności intensywnych opadów śniegu, deszczu, gradu lub temperatur powietrza poniżej 0 stopni C.;

Zamawiający w subiektywny sposób ogranicza warunki atmosferyczne ignorując wymagania technologiczne dla nawierzchni sportowej pu.

Projekt umowy nie podaje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia niezgodnie z technologią jw.

Dotyczy to szczególnie nawierzchni sportowej pu, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne które nie odbiegają od typowych dla danej pory roku jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne.

Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści poprzez zmianę cytowanego zapisu na:

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z technologią.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zmienia się termin składania i otwarcia ofert, w konsekwencji Dział I pkt. 11 ppkt. 11.1. i 11.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

„11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, parter, sekretariat – pokój nr 1 w terminie do 19.10.2018 r. do godziny 9.30.

11.2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 19.10.2018 r. o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 17. Otwarcie ofert jest jawne.”
.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 15.10.2018 r. Zamawiający zamieścił skorygowany opis techniczny, rysunek nr 4: schemat przekroju nawierzchni poliuretanowej oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczące Zadania nr 2 tj. Przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Ogłoszenie nr 500247337-N-2018 z dnia 15-10-2018 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 622156-N-2018
Data: 26/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-16, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-19, godzina: 9:30

 


Kalwaria Zebrzydowska, 19.10.2018 r.

ZP.271.19.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 622156-N-2018 w dniu 26.09.2018 r. na zamówienie pn.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

Zadanie nr 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach

Zadanie nr 2: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

na zadanie nr 1: 460 000,00 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt tysięcy 0/100)

na zadanie nr 2: 788 000,00 (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert na zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono w tabelach:

 

Zadanie nr 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Apis Polska Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław

541 722,86

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

TORAKOL Rajmund Zalewski
Koszczały 9
88-210 Dobre

447 529,21

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

779 132,63

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

ALPA CONSULTING
Krystyna Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

491 330,61

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych
HALUX Sp. z o. o.
ul. Saska 25
30-720 Kraków

426 937,19

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

HYDROWIT Władysław Witek
Tłuczań 229 A
34-114 Brzeźnica

434 300,27

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Zadanie nr 2: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Apis Polska Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław

1 123 379,98

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

TORAKOL Rajmund Zalewski
Koszczały 9
88-210 Dobre

1 225 106,40

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

1 686 746,64

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

ALPA CONSULTING
Krystyna Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

1 176 634,92

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

HYDROWIT Władysław Witek
Tłuczań 229 A
34-114 Brzeźnica

928 656,84

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

Firma Inżynieryjno Budowlana INŻ.-BUD Wojciech Pieróg
Grzechynia 650
34-2200 Maków Podhalański

940 442,00

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.10.2018 r.

ZP.271.19.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 622156-N-2018 w dniu 26.09.2018 r. na zamówienie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 19.10.2018 r. o godz. 09:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania”. W postępowaniu dopuszczono możliwość składania ofert częściowych na każde zadanie. Na zadanie nr 2 tj. Przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach zostało złożonych 6 ofert, których ceny przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 788 000,00 (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy 0/100). Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym postępowanie w części zamówienia nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Kalwaria Zebrzydowska, 02.11.2018 r.

ZP.271.19.2018

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 622156-N-2018 w dniu 26.09.2018 r. na zamówienie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania”  Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach, złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych
HALUX Sp. z o. o.
ul. Saska 25
30-720 Kraków

 

cena wybranej oferty: 426 937,19

słownie złotych: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 19/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na zadanie nr 1 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Apis Polska Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław

47,29

40,00

87,29

2.

TORAKOL Rajmund Zalewski
Koszczały 9
88-210 Dobre

57,24

40,00

97,24

3.

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

32,88

40,00

72,88

4.

ALPA CONSULTING
Krystyna Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

52,14

40,00

92,14

5.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych
HALUX Sp. z o. o.
ul. Saska 25
30-720 Kraków

60,00

40,00

100,00

6.

HYDROWIT Władysław Witek
Tłuczań 229 A
34-114 Brzeźnica

58,98

40,00

98,98

 


 

Ogłoszenie nr 500276800-N-2018 z dnia 20-11-2018 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622156-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500247337-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.19.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach; Zadanie nr 2: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach. 1. Zadanie nr 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach 1.1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach w zakresie: - przygotowanie terenu i roboty ziemne, - wykonanie drenażu z kanalizacją, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni boiska, - montaż piłkochwytów, - wykonanie ogrodzenia, - wyposażenie, - wykonanie drogi wewnętrznej, - przebudowa kabla średniego napięcia. 1.2. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów wyszczególnionych w projekcie budowlanym potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową. 1.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 1.4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, wykonanie drenażu z kanalizacją, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni boiska, roboty elektryczne, roboty ogólnobudowlane. 1.5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 1.6. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 1.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.6. wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 1.8. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 1.9. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 1.10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 1.11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 1.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp).\ 1.13. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 1.14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 1.15. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 2. Zadanie nr 2: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach 2.1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach w zakresie: - drenaż boiska i odwodnienie, - umocnienie skarpy, - wykonanie chodnika z kostki brukowej. - montaż piłkochwytów, - wykonanie nawierzchni boiska, - wyposażenie boiska oraz małej architektury. 2.2. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów wyszczególnionych w projekcie budowlanym potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową. 2.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 2.4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, wykonanie drenażu boiska i odwodnienia, wykonanie nawierzchni boiska, roboty ogólnobudowlane. 2.5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,-żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 2.6. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 2.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: c) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6. SIWZ wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 2.8. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 2.9. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 2.10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 2.11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 2.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 2.13. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 2.14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 2.15. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 45112700-2, 45111200-0, 45233200-1, 45112720-8, 45342000-6, 37451000-4, 45233222-1, 45310000-3, 45311000-0, 45332300-6, 43124100-9, 45212221-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 420077.91
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Saska 25
Kod pocztowy: 30-720
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 426937.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 426937.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 779132.63
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 560149719-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622156-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500247337-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500276800-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.19.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach; Zadanie nr 2: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach. 1. Zadanie nr 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach 1.1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach w zakresie: - przygotowanie terenu i roboty ziemne, - wykonanie drenażu z kanalizacją, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni boiska, - montaż piłkochwytów, - wykonanie ogrodzenia, - wyposażenie, - wykonanie drogi wewnętrznej, - przebudowa kabla średniego napięcia. 1.2. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów wyszczególnionych w projekcie budowlanym potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową. 1.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 1.4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, wykonanie drenażu z kanalizacją, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni boiska, roboty elektryczne, roboty ogólnobudowlane. 1.5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 1.6. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 1.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.6. wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 1.8. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 1.9. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 1.10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 1.11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 1.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp).\ 1.13. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 1.14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 1.15. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 2. Zadanie nr 2: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach 2.1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach w zakresie: - drenaż boiska i odwodnienie, - umocnienie skarpy, - wykonanie chodnika z kostki brukowej. - montaż piłkochwytów, - wykonanie nawierzchni boiska, - wyposażenie boiska oraz małej architektury. 2.2. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów wyszczególnionych w projekcie budowlanym potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową. 2.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 2.4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, wykonanie drenażu boiska i odwodnienia, wykonanie nawierzchni boiska, roboty ogólnobudowlane. 2.5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,-żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 2.6. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 2.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: c) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6. SIWZ wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 2.8. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 2.9. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 2.10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 2.11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 2.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 2.13. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 2.14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 2.15. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111291-4,
45112700-2,
45111200-0,
45233200-1,
45112720-8,
45342000-6,
37451000-4,
45233222-1,
45310000-3,
45311000-0,
45332300-6,
43124100-9,
45212221-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia 15.07.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o. o.,  ,  ul. Saska 25 ,  30-720,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 347103.41 Pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/07/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia z 426 937,19 zł brutto na 487 394,12 zł brutto w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W protokole konieczności z dnia 18.03.2019 r. komisyjnie ustalono konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, w szczególności w zakresie: wykonania oświetlenia boiska, wykonania nad projektowanym ogrodzeniem boiska dodatkowego zabezpieczenia w postaci siatki oraz przedłużenie piłkochwytów po szerokościach boiska, ułożenia sztucznej trawy na podbudowie pomiędzy boiskiem, piłkochwytami i ogrodzeniem.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: