Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach

[25.10.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

[29.10.2018] Pytania i odpowiedzi

[06.11.2018] Pytania i odpowiedzi

[06.11.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[08.11.2018] Pytania i odpowiedzi

[13.11.2018] Informacja z otwarcia ofert

[31.12.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[22.01.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 640921-N-2018 z dnia 2018-10-25 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach
Numer referencyjny: ZP.271.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach, zakres robót obejmuje: - drenaż boiska i odwodnienie, - umocnienie skarpy, - wykonanie chodnika z kostki brukowej. - montaż piłkochwytów, - wykonanie nawierzchni boiska, - wyposażenie boiska oraz małej architektury. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów wyszczególnionych w projekcie budowlanym potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, wykonanie drenażu boiska i odwodnienia, wykonanie nawierzchni boiska, roboty ogólnobudowlane. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-09, godzina: 11:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 491.62KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 6,693.99KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 28,658.88KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29.10.2018 r.

ZP.271.21.2018

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 640921-N-2018 w dniu 25.10.2018 r. na zamówienie pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

Proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonywać nasadzeń w ramach ww. inwestycji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Nie należy wyceniać nasadzeń nowych drzew.

PYTANIE NR 2:

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia poliuretanowa ma mieć kolorystykę standardową tj. ceglasto-czerwony oraz zielony.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Nawierzchnia poliuretanowa ma mieć standardową kolorystykę tj. ceglasto-czerwony oraz zielony.

PYTANIE NR 3:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania ww. zamówienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający dysponuje niezbędnymi dokumentami wymaganymi prawem w celu wykonania zamówienia.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 06.11.2018 r.

ZP.271.21.2018

 

Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 640921-N-2018 w dniu 25.10.2018 r. na zamówienie pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

 

PYTANIE NR 1:

Zamawiający ogłasza ponownie postępowanie przetargowe o zakresie robót bez zmian względem pierwszego, w którym budżet był mniejszy niż złożone oferty.

Czy w związku z tym Zamawiający zwiększył budżet?

Jaki jest budżet do przedmiotowego zamówienia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Planowana kwota na realizację zadania wynosi 788 000,00 zł.

PYTANIE NR 2:

Projekt zamienny podaje błędy opis normy:

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2015 na  zawartość pierwiastków metali ciężkich;

Informujemy, że zawartość metali ciężkich określa norma DIN 18035-6:2014. W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Właściwy numer normy to DIN 18035-6:2014. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza skorygowany w tym zakresie opis techniczny oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

PYTANIE NR 3:

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu ma być w 2 kolorach tj. zielonym i ceglasto-czerwonym w układzie wg rys. zagospodarowanie terenu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Nawierzchnia poliuretanowa ma mieć standardową kolorystykę tj. ceglasto-czerwony oraz zielony w układzie wg rys. zagospodarowanie terenu.

 

PYTANIE NR 4:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Zamawiający udostępnił całą dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma odpowiadać.

 

PYTANIE NR 5:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Zamawiający dysponuje niezbędnymi dokumentami wymaganymi prawem w celu wykonania zamówienia.

 

PYTANIE NR 6:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Zakres robót został określony w opisie technicznym, przedmiar robót jest elementem pomocniczym przy formułowaniu oferty. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

 

PYTANIE NR 7:

Proszę o potwierdzenie, że powierzchnia nawierzchni sportowej pu jest zgodna z przedmiarem robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:

Zgodnie z treścią rysunku nr 1 boisko składa się z części do gry oraz bieżni, wymiar 83.15x32 [m] jest wymiarem maksymalnym zajętym przez boisko wraz z bieżnią, nawierzchnia poliuretanowa nie jest opisana prostokątem (od północnej strony boiska jest ono ograniczone łukiem oraz dodatkowo posiada część trawiastą pomiędzy bramką piłki ręcznej a bieżnią). Powierzchnia podana w przedmiarze dotyczy jedynie nawierzchni poliuretanowej.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, więc załączony przedmiar robót jest wyłącznie elementem pomocniczym  w celu przygotowania oferty.

PYTANIE NR 8:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8:

Nie dopuszcza się stosowania do wierzchniej warstwy sportowej granulatów PU z recyklingu barwionych powierzchniowo. Wymaga się wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji.

PYTANIE NR 9:

SIWZ podaje w pkt 16.2 1):

b) w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania, w szczególności intensywnych opadów śniegu, deszczu, gradu lub temperatur powietrza poniżej 0 stopni C.;

Zamawiający w subiektywny sposób ogranicza warunki atmosferyczne ignorując wymagania technologiczne dla nawierzchni sportowej pu.

Projekt umowy nie podaje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia niezgodnie z technologią jw.

Dotyczy to szczególnie nawierzchni sportowej pu, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne które nie odbiegają od typowych dla danej pory roku jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne.

Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści poprzez zmianę cytowanego zapisu na:

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z technologią.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

PYTANIE NR 10:

Projekt umowy dla obu zadań podaje w par. 20:

W roku 2018 należy wykonać roboty budowlane za kwotę  brutto minimum 98.000,00 zł, która będzie płatna do 31.12.2018 r. natomiast pozostała część wynagrodzenia płatna w roku 2019.

Proszę o potwierdzenie, że ww. zapis jest obowiązujący.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10:

Zamawiający informuje, że całość zadania będzie płatna w roku 2019. W związku z powyższym wykreśla się dotychczasowy zapis § 20 ust. 11 projektu umowy – załącznika nr 4 do SIWZ i wprowadza się jego nowe brzmienie: „Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia płatne w roku 2019”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zmienia się zapisy w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ:

§ 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz dziennik budowy.”

§ 20 ust. 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia płatne w roku 2019”

 

Zamieszcza się zmodyfikowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

1. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert, w konsekwencji Dział I pkt. 11 ppkt. 11.1. i 11.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

„11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, parter, sekretariat – pokój nr 1 w terminie do 13.11.2018 r. do godziny 9.30.

11.2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 13.11.2018 r. o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22. Otwarcie ofert jest jawne.”.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Ogłoszenie nr 500265167-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 640921-N-2018
Data: 25/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-09, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-13, godzina: 9:30

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 08.11.2018 r.

ZP.271.21.2018

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 640921-N-2018 w dniu 25.10.2018 r. na zamówienie pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

 

PYTANIE NR 1:

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji, proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, czy na całej długości piłkochwytów, Zamawiający wymaga słupów o wysokości 4m (łącznie ze słupami skrajnymi).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zgodnie z treścią projektu:

Piłkochwyty należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem dostępnym na rynku zachowując wysokość nie mniejszą niż 400 cm, oraz lokalizacją przedstawioną na zagospodarowaniu terenu -rys nr 1. Producent wybranego systemu piłkochwytów powinien posiadać wszelki atesty oraz certyfikaty dopuszczające do użycia w tego typu obiekcie.

Zamawiający wymaga aby wysokość piłkochwytu wynosiła minimum 400 cm na całej długości, należy zastosować słupy umożliwiające spełnienie tego warunku. W załączeniu zamieszcza się aktualny rysunek nr 10 widok piłkochwytów.

 

PYTANIE NR 2:

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że na realizowanej inwestycji, Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu na 1 boisko do piłki ręcznej, tj. 1 kompletu bramek. W przedmiarze sprzęt do boiska do ręcznej występuje dwa razy w poz. 5.5 i 5.6 (tutaj j.m. powinien być komplet a nie szt.) a także w poz. 8.1. i 8.2. prosimy o zaktualizowanie przedmiaru w w/w zakresie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Zgodnie z treścią przedmiaru pkt 5.5 oraz pkt 5.6 dotyczą piłkochwytów. Jest to brama montowana w piłkochwycie o wymiarach w świetle 250x250 cm, dwuskrzydłowa. Co stanowi również odpowiedź na pytanie nr 3.

Pozycja w przedmiarze nr 8.1 oraz 8.2 dotyczy bramek do piłki ręcznej. Wymagane są 2 szt bramek, lub 1 komplet w którym zawarte są 2 szt. bramek.

PYTANIE NR 3:

W związku z tym, że przed podpisaniem umowy należy dostarczyć kosztorys ofertowy, prosimy Zamawiającego o określenie, czy w przedmiocie inwestycji należy dostarczyć bramę dwuskrzydłową 2,5mx2,5m – rozbieżność między dokumentacją projektową a przedmiarem. Prosimy o zaktualizowanie przedmiaru w w/w zakresie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

 

PYTANIE NR 4:

Ze względu na rozbieżność między przedmiarem a dokumentacją projektową, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia bramek do piłki ręcznej aluminiowych owalnych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Zamawiający wymaga dostarczenia bramek do piłki ręcznej aluminiowych o profilu kwadratowym 80x80 [mm] spełniających normę PN-EN 749:2006 wraz z siatką.

PYTANIE NR 5:

Dotyczy piłkochwytów  - czy Zamawiający dopuści siatkę polietylenową o wymiarze oczka 10cm x 10cm? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji rozwiązania siatki bezwęzłowej polietylenowej o wymiarze oczka 10x10cm, przy zachowaniu grubości sznurka 5mm. Pragniemy zauważyć, iż zastosowanie siatki polietylenowej jest rozwiązaniem lepszym, gdyż siatka ta jest mocniejsza, bardziej stabilna i wytrzymała – odporna na czynniki zewnętrzne, w tym niekorzystne warunki atmosferyczne tj. niskie i wysokie temperatury, wiatr, mróz. Proponowane rozwiązanie siatki z powodzeniem sprawdza się na otwartych obiektach rekreacyjnych.  W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki polietylenowej, gr. 5mm, oczko 10x10cm.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Zamawiający dopuszcza siatkę wykonaną z polietylenu (PE) przy zachowaniu grubości sznurka 5mm, oczko 10x10cm.

PYTANIE NR 6:

W dokumentacji dot. przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach zamieszczony został przekrój nawierzchni (nazwa pliku: rysunek 4 ZAMIENNY15.10), w którym grubość podbudowy z kruszywa wynosi 30cm. Natomiast w przekroju drugim (nazwa pliku: rys. 3-12 str. 2) grubość tej podbudowy z kruszywa wynosi 20cm. Który przekrój jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Prawidłowy jest przekrój o nazwie pliku: rysunek 4 ZAMIENNY15.10, w którym grubość podbudowy z kruszywa wynosi 30cm.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 13.11.2018 r.

ZP.271.21.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 640921-N-2018 w dniu 25.10.2018 r.

na zamówienie pn.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 788 000,00 (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 11 ofert, o których informacje zamieszczono w tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Apis Polska Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław

899 706,93

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

ALPA CONSULTING
Krystyna Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

995 371,67

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

GB TECHNOLOGY S.C.
ul. Garbarska 21
25-826 Kielce

887 617,91

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

1 260 184,38

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

EVERSPORT Sp. z o. o.
ul. Kiersnowskiego 18/45
03-161 Warszawa

1 049 320,18

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

TORAKOL Rajmund Zalewski
Koszczały 9
88-210 Dobre

1 137 427,24

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

7.

MULTISPORT
Karina Komornicka
ul. Karola Olszewskiego 13
43-600 Jaworzno

919 706,82

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

8.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych
HALUX Sp. z o. o.
ul. Saska 25
30-720 Kraków

994 000,17

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

9.

F.U.H.P. TRANSKOP
Łukasz Sopicki
Jaroszowice 176
34-100 Wadowice

888 588,33

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

10.

Usługi Budowlane Roboty Ziemne Marian Pajdzik
34-736 Lubomierz 22

847 875,90

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

11.

HYDROWIT Władysław Witek
Tłuczań 229 A
34-114 Brzeźnica

895 999,99

15.07.2019 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 31.12.2018 r.

ZP.271.21.2018

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 640921-N-2018 w dniu 25.10.2018 r. na zamówienie pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Usługi Budowlane
Roboty Ziemne
Marian Pajdzik
34-736 Lubomierz 22

cena wybranej oferty: 847 875,90

słownie złotych: osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 90/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Apis Polska Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 85
37-500 Jarosław

56,54

40,00

96,54

2.

Usługi Budowlane Roboty Ziemne
Marian Pajdzik
34-736 Lubomierz 22

60,00

40,00

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Robót
Instalacyjnych i Budowlanych
HALUX Sp. z o. o.
ul. Saska 25
30-720 Kraków

51,18

40,00

91,18

4.

GB TECHNOLOGY S.C.
ul. Garbarska 21
25-826 Kielce

57,31

40,00

97,31

 


 

Ogłoszenie nr 510013785-N-2019 z dnia 22-01-2019 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 640921-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500265167-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.21.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach, zakres robót obejmuje: - drenaż boiska i odwodnienie, - umocnienie skarpy, - wykonanie chodnika z kostki brukowej. - montaż piłkochwytów, - wykonanie nawierzchni boiska, - wyposażenie boiska oraz małej architektury. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. Zamawiający będzie wymagał do odbioru robót dokumentów wyszczególnionych w projekcie budowlanym potwierdzających spełnianie wymagań przez zastosowaną nawierzchnię poliuretanową. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty ziemne, wykonanie drenażu boiska i odwodnienia, wykonanie nawierzchni boiska, roboty ogólnobudowlane. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 45112700-2, 45111200-0, 45233200-1, 45112720-8, 45212221-1, 45342000-6, 37451000-4, 45233222-1, 43124100-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 721497.82
Waluta Pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlane Roboty Ziemne Marian Pajdzik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lubomierz 22
Kod pocztowy: 34-736
Miejscowość: Lubomierz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 847875.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 847875.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1260184.38
Waluta: Pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.