Postanowienie Komisarza Wyborczego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) postanawiam, co następuje

§ 1.

Zwołać I sesje nowo wybranej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej na kadencję 2018-2023 w dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w budynku "Stare Kino" ul. Mickiewicza 4, Kalwaria Zebrzydowska.

§ 2.

Ustalić porządek obrad:
1) Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4) Wybór Przewodniczącego Rady.
5) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
6) Ślubowanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
7) Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej