Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

 

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096) oraz art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2017.2117),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 1/2018 z 22 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna realizowana w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników: Panią Bożenę Grądziel i Panią Bożenę Matałygę (adres do korespondencji: PKP Polskie Line Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 sierpnia 2018 r., uzupełniony 8 października 2018 r., znak sprawy: WI-IV.747.2.2.2018).

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku dla lokalizacji inwestycji, zlokalizowane w Gminie Kalwaria Zebrzydowska, w województwie małopolskim, które:
- są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. (nie podlegają podziałowi oraz nie stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego): działka nr 2503/3 obręb 0011 Zebrzydowice, jednostka ewidencyjna Kalwaria Zebrzydowska;
- na mocy ww. decyzji staną się własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP PLK S.A. (w nawiasie nr działki przed podziałem): działka nr 3020/4 (3020/2), 3019/5 (3019/1), 3019/2, 3019/7 (3019/3) obręb 003, jednostka ewidencyjna Kalwaria Zebrzydowska miasto.

Zakres inwestycji został określony przez Inwestora i obejmuje następujące roboty budowlane:
1. budowę układu torowego - projektowana łącznica kolejowa - od km 0+000 do km ok. 0+446;
2. budowę sieci trakcyjnej na słupach stalowych posadowionych na fundamentach palowych od km 0+000 do km ok. 0+446 projektowanej łącznicy kolejowej:
- budowę nowych słupów stalowych;
- budowę urządzeń nowego układu sekcjonowania sieci trakcyjnej umożliwiającej wyłączenie łącznicy spod napięcia wraz z zasilaniem.
3. budowę obiektów inżynieryjnych:
- budowę przepustu w km ok. 0+165 projektowanej łącznicy;
- przebudowę (wydłużenie) istniejącego przepustu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 117 w km ok. 1+148 (km nowoprojektowanej łącznicy ok. 0+318);
- przebudowę (wydłużenie) obiektu mostowego lokalizowanego w km ok. 21+025 w ciągu linii kolejowej nr 97.
4. budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych od km 0+000 do km ok. 0+446 projektowanej łącznicy kolejowej, od km ok. 20+900 do km ok. 20+940 linii kolejowej nr 97 oraz od km ok. 1+283 do km ok. 1+323 linii kolejowej nr 117:
- budowę stacji transformatorowej;
- budowę urządzeń oświetlenia w rejonie projektowanych rozjazdów;
- budowę sieci elektrycznego ogrzewania rozjazdów – EOR wraz z zasilaniem;
- budowę sieci zasilania urządzeń SRK;
- przebudowę polegającą na zabezpieczeniu istniejącej sieci uzbrojenia terenu w przypadku odkrycia istniejących, niezinwentaryzowanych kabli energetycznych.
5. budowę sieci sterowania ruchem kolejowym wraz z urządzeniami oraz sieci teletechniki od km 0+000 do km ok. 0+446 projektowanej łącznicy kolejowej, od km ok. 20+900 do km ok. 20+940 linii kolejowej nr 97 oraz od km ok. 1+283 do km ok. 1+323 linii kolejowej nr 117:
- budowę sieci telekomunikacyjnej i sieci sterowania ruchem kolejowym;
- budowę urządzeń: elektryczne napędy zwrotnicowe w rozjazdach nr 101 w km ok. 20+940 linii kolejowej nr 97 oraz w rozjazdach 201 w km ok. 1+283 linii kolejowej nr 117 wraz z siecią kablową;
- budowę urządzeń: semaforów wyjazdowych oraz semaforów powtarzających wraz z siecią kablową.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:
1) wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy (na adres wskazany we wniosku) oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia,
2) pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej,
3) w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości albo w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej następuje w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego (art. 9q ust. 2 i 2a ustawy o transporcie kolejowym);
- na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (art. 9q ust. 2 i 2a ww. ustawy);
- w prasie lokalnej (art. 9q ust. 2 i 2a ww. ustawy).

Strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; Oddział Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18; tel. 12 39 21 418 oraz 12 39 21 648, znak sprawy: WI-IV.747.2.2.2018) w poniedziałki w godzinach 900-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 730-1430.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

181122obwieszczenie.pdf (pdf, 156.11KB)