Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy

[21.12.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

[27.12.2018] Pytanie i odpowiedź

[31.12.2018] Informacja z otwarcia ofert

[09.01.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[25.01.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 663726-N-2018 z dnia 2018-12-21 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019
Numer referencyjny: ZP.271.26.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. 1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019: a) Oczyszczanie pozimowe - pierwsze w roku po okresie zimowym ręczne zamiatanie i czyszczenie dróg, chodników, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi); b) Oczyszczanie ręczne - zamiatanie i czyszczenie chodników, ulic, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz, itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi) ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. Czyszczenie chodników z chwastów, poprzez stosowanie środków chwastobójczych (zgodnie z załączonym wykazem); c) Bieżące oczyszczanie - zbieranie i punktowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów, przystanków, trawników, klombów, donic, usunięcie również drobnych zanieczyszczeń sypkich, darni, liści i innych zanieczyszczeń, ustawienie przewróconych koszy - a następnie utrzymanie tego standardu - ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta; (zgodnie z załączonym wykazem) d) Prace interwencyjne na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska - prace porządkowe (2 ludzi do 1 godziny, samochód) polegające na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (o objętości do 1 m3), zabezpieczeniu terenu przed uroczystościami, wykonywanie innych drobnych prac związanych z czystością miasta, na polecenie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej (tel. Referat: 33/8766 004. Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert). Zastrzega się, że maksymalny czas reakcji nie może przekraczać 2 godzin. e) Usunięcie nieczystości zebranych przez pracowników interwencyjnych w ilości ok. 15 m3 rocznie, na terenie miasta/gminy na polecenie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej, f) Obsługa akcji - Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata – zapewnienie każdemu sołectwu worków na śmieci o pojemności 100 l – 120 l, w ilości 10 – 20 sztuk, w zależności od wielkości sołectwa; usunięcie zebranych odpadów z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z wyznaczonych punktów wskazanych przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej; g) Obsługa imprez - oczyszczanie na wskazanym terenie, jednokrotnie przed i po, oraz w sposób bieżący w trakcie imprezy wraz z rozstawieniem i późniejszym opróżnieniem workowych koszy 100 l w ilości 20/ha i kontenerów 1100 l (kontenery udostępni Wykonawca – ilość każdorazowo będzie ustalana z Zamawiającym); dostarczenie toy-toya w miejsce wskazane przez Zamawiającego i jego opróżnienie (cztery razy w ciągu roku). h) Bieżące opróżnianie 130 szt. koszy ulicznych (+/- 10 sztuk) – nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich (w promieniu 3 m); Kosze uliczne rozlokowane są na terenie miasta oraz gminy, na przystankach autobusowych oraz placach fitness. i) Utrzymywanie koszy ulicznych w należytym stanie. Przeprowadzanie konserwacji, w razie potrzeby umycie pod ciśnieniem środkiem czyszczącym. j) Załadunek i rozładunek materiałów komunalnych na przyczepę, np. kontenery 1100, ławki uliczne, kosze uliczne, meble, stojaki i inne; k) Usuwanie napisów z wiat, kontenerów, murów i podobnych powierzchni znajdujących się na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska, poprzez zmywanie rozpuszczalnikiem lub pomalowanie do stanu pierwotnego; l) Chemiczne usuwanie plam olejowych z chodników lub parkingów (kostka betonowa, asfalt). m) Oczyszczanie wiat przystankowych i pomników znajdujących się na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z wszelkich plakatów i zanieczyszczeń, w razie konieczności - umycie pod ciśnieniem czyszczącym środkiem chemicznym; n) Oczyszczanie ławek parkowych z wszelkich zanieczyszczeń oraz malowanie i bieżąca naprawa w miarę potrzeb; o) Bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych – w razie potrzeby wyczyszczenie powierzchni tablic, słupów ogłoszeniowych oraz drzew wraz z wyzbieraniem zerwanych ogłoszeń na terenie przyległym; p) Bieżące oczyszczanie przystanków, dokładne umycie ławek, ustawienie przewróconych koszy, ponadto oczyszczenie chodnika oraz ulicy na długości zatoki wraz z terenami przyległymi w promieniu 5 m; q) Oczyszczanie terenów, wygrabienie obiektów rekreacyjnych, placów zabaw z wszelkich odpadów (liści, śmieci, stłuczki szklanej, opon, gruzu itd.) z trawy, piasku, koszenie trawy, r) Uzupełnienie lub wymiana, oczyszczanie piasku na placach zabaw zlokalizowanych przy: ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, zabezpieczenie urządzeń przed sezonem zimowym. s) Wykonawca będzie miał obowiązek udostępniania placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Referat Gospodarki Komunalnej wyznaczy godziny otwierania i zamykania placu. t) Zabezpieczenie placu do składowania nadmiernej ilości śniegu z terenu miasta. u) Utrzymanie w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta, chodników w okresie zimowym zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: - odśnieżanie chodników i placów, - zwalczanie śliskości i gołoledzi na chodnikach i placach (zgodnie z załączonym do projektu umowy wykazem); - w przypadku nadmiernego zalegania śniegu, jego wywóz do wskazanego przez Wykonawcę miejsca składowania śniegu. v) Dekorowanie i flagowanie ulic i placów z okazji świąt państwowych i regionalnych, na polecenie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej. Flagi na maszty i przydrożne słupy do dekoracji miasta z okazji świąt zabezpiecza Zamawiający; Wykonawca ma obowiązek dbać o estetykę flag wieszanych na masztach i przydrożnych słupach. w) Utrzymanie i pełna obsługa szalet miejskich w Rynku – od godz. 7°° do 20°°. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia godzin funkcjonowania szalet, x) Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami zużycia energii elektrycznej oraz wody w szaletach miejskich oraz studzience wodomierzowej w Rynku, po otrzymaniu faktur rozliczeniowych wystawionych przez dostawców mediów. y) Utrzymanie i konserwacja fontanny w Rynku; z) Podcinanie drzew i krzewów oraz wysprzątanie terenu po podcince. Zamawiający przewiduje do pielęgnacji ok. 50 drzew. Podcinanie drzew w uzgodnieniu z Zamawiającym, cięcie około 100 mb żywopłotu minimum dwa razy do roku, a jeżeli zajdzie potrzeba trzy razy oraz pielęgnacja krzewów znajdujących się na miejskich zieleńcach z wyłączeniem: ul. 3 Maja, ul. Rynek oraz okolic Urzędu Miasta; aa) Koszenie trawy na wolnych placach w mieście i na przystankach autobusowych (w promieniu 5 m) z wysprzątaniem, zgodnie z wykazem, bb) Koszenie poboczy ulic i dróg gminnych do granic miasta zgodnie z załączonym wykazem co najmniej 2 x w roku (z wyłączeniem: ul. 3 Maja, ul. Rynek oraz okolic Urzędu Miasta); cc) Montaż dekoracji świątecznej na Święta Bożego Narodzenia będącej w posiadaniu Zamawiającego wraz z jej demontażem po okresie świątecznym. Do obowiązków Wykonawcy będzie jej uzupełnienie i naprawa w miarę potrzeb. Wykonawca zabezpieczy (zakupi i dostarczy na wskazane przez Zamawiającego miejsce) jedna żywa choinka świąteczna o wysokości: ok. 6 m, dd) Dekoracja przed pomnikiem Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej (w okresach: 16.01.2019 r. - 14.03.2019 r. oraz 01.12.2019 r. – 31.12.2019 r.). ee) Utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym w miejscowości Bugaj polegające na systematycznym koszeniu trawy i sprzątaniu cmentarza. ff) Utrzymanie czystości w obrębie pomnika w Przytkowicach polegające m.in. na systematycznym koszeniu trawy. gg) Całodobowe przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń o lokalizacji odpadów zwierzęcych. Przedłożenie ewidencji Zamawiającemu przed okresem zakończenia zamówienia, hh) Niezwłocznie od zgłoszenia o lokalizacji odpadów zwierzęcych, należy dokonać ich usunięcia; ii) Usunięcie odpadów zwierzęcych bezpośrednio po zgłoszeniu i przekazanie ich do utylizacji, ponosząc wszystkie z tym związane wydatki. 2. Wykaz terenów komunalnych objętych zamówieniem określają załączniki nr 1 i 2 do umowy. 3. Wykonawca wykona również wszelkie inne usługi, niewymienione w powyższych załącznikach, celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem w należytym porządku. Ponadto w załącznikach nr 1 i 2 do umowy określona została minimalna liczba usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania. W przypadku zwiększenia liczby usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych w należytym porządku, Wykonawca wykona je w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszej umowy, to znaczy bez dodatkowej opłaty do wysokości 1% wartości zamówienia brutto określonej w § 4 umowy. II. 1. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: usługi polegające na sprzątaniu, utrzymaniu czystości i porządku chodników i ulic. 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 3. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 10. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 12. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną. 13. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów określonych w dokumentacji lub materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych lub lepszych od wskazanych. Materiały równoważne muszą spełniać minimalne wymagania, które zostały wskazane dla poszczególnych materiałów.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-31, godzina: 09:00

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 495.05KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 6,146.12KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 956.50KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27.12.2018 r.

ZP.271.26.2018

 

Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 663726-N-2018 w dniu 21.12.2018 r. na zamówienie pn. „Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

 

PYTANIE:

W związku z ogłoszeniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019"-numer referencyjny ZP.271.26.2018-zwracamy uwagę Zamawiającego na treść ppkt 5.2.3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Posiadanie wiedzy i doświadczenia, który brzmi: wykonawca musi wykazać, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

minimum 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w szczególności: minimum 2usługi polegające na sprzątaniu, utrzymaniu czystości i porządku chodników i ulic o wartości minimum 150000 zł brutto każda usługa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w którym w paragrafie 2, ustęp 4, pkt 2 zapisano, że w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 LAT przed upływem terminu składania ofert...

Mając na uwadze treść powyżej przytoczonego przepisu zwracamy się z Wnioskiem o zmianę brzmienia ppkt. 5.2.3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zgodny z przywołanym przepisem a mianowicie w następujący sposób: wykonawca musi wykazać, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

minimum 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w szczególności: minimum 2usługi polegające na sprzątaniu, utrzymaniu czystości i porządku chodników i ulic o wartości minimum 150000 zł brutto każda usługa.

 

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 w/w rozporządzenia dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. W związku z powyższym zamawiający ma delegację prawną, aby ustanowić warunek w brzmieniu zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie zmienia jej postanowień.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 31.12.2018 r.

ZP.271.26.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 663726-N-2018 w dniu 21.12.2018 r. na zamówienie pn.
„Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 250 000,00 (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 2 oferty, o których informacje zamieszczono w tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

Wysokość procentowa kary umownej określonej
w § 6 ust. 1 umowy

Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne
Kalteks Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

192 883,68

od 16.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

10%

10 minut

2.

POL-KOM-TECH Sp. z o. o.
Wołowice 468
32-070 Czernichów

174 954,70

od 16.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

20%

10 minut

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 09.01.2019 r.

ZP.271.26.2018

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 663726-N-2018 w dniu 21.12.2018 r. na zamówienie pn. „Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

POL-KOM-TECH Sp. z o. o.
Wołowice 468
32-070 Czernichów

cena wybranej oferty: 174 954,69

słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery 69/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wysokość procentowa kary umownej określonej w § 6 ust. 1 umowy

czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne
Kalteks Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

51,98

10,00

20,00

81,98

2.

POL-KOM-TECH Sp. z o. o.
Wołowice 468
32-070 Czernichów

60,00

20,00

20,00

100,00

 

 


 

Ogłoszenie nr 510015948-N-2019 z dnia 25-01-2019 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 663726-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.26.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. 1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019: a) Oczyszczanie pozimowe - pierwsze w roku po okresie zimowym ręczne zamiatanie i czyszczenie dróg, chodników, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi); b) Oczyszczanie ręczne - zamiatanie i czyszczenie chodników, ulic, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz, itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi) ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. Czyszczenie chodników z chwastów, poprzez stosowanie środków chwastobójczych (zgodnie z załączonym wykazem); c) Bieżące oczyszczanie - zbieranie i punktowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów, przystanków, trawników, klombów, donic, usunięcie również drobnych zanieczyszczeń sypkich, darni, liści i innych zanieczyszczeń, ustawienie przewróconych koszy - a następnie utrzymanie tego standardu - ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta; (zgodnie z załączonym wykazem) d) Prace interwencyjne na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska - prace porządkowe (2 ludzi do 1 godziny, samochód) polegające na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (o objętości do 1 m3), zabezpieczeniu terenu przed uroczystościami, wykonywanie innych drobnych prac związanych z czystością miasta, na polecenie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej (tel. Referat: 33/8766 004. Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert). Zastrzega się, że maksymalny czas reakcji nie może przekraczać 2 godzin. e) Usunięcie nieczystości zebranych przez pracowników interwencyjnych w ilości ok. 15 m3 rocznie, na terenie miasta/gminy na polecenie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej, f) Obsługa akcji - Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata – zapewnienie każdemu sołectwu worków na śmieci o pojemności 100 l – 120 l, w ilości 10 – 20 sztuk, w zależności od wielkości sołectwa; usunięcie zebranych odpadów z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z wyznaczonych punktów wskazanych przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej; g) Obsługa imprez - oczyszczanie na wskazanym terenie, jednokrotnie przed i po, oraz w sposób bieżący w trakcie imprezy wraz z rozstawieniem i późniejszym opróżnieniem workowych koszy 100 l w ilości 20/ha i kontenerów 1100 l (kontenery udostępni Wykonawca – ilość każdorazowo będzie ustalana z Zamawiającym); dostarczenie toy-toya w miejsce wskazane przez Zamawiającego i jego opróżnienie (cztery razy w ciągu roku). h) Bieżące opróżnianie 130 szt. koszy ulicznych (+/- 10 sztuk) – nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich (w promieniu 3 m); Kosze uliczne rozlokowane są na terenie miasta oraz gminy, na przystankach autobusowych oraz placach fitness. i) Utrzymywanie koszy ulicznych w należytym stanie. Przeprowadzanie konserwacji, w razie potrzeby umycie pod ciśnieniem środkiem czyszczącym. j) Załadunek i rozładunek materiałów komunalnych na przyczepę, np. kontenery 1100, ławki uliczne, kosze uliczne, meble, stojaki i inne; k) Usuwanie napisów z wiat, kontenerów, murów i podobnych powierzchni znajdujących się na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska, poprzez zmywanie rozpuszczalnikiem lub pomalowanie do stanu pierwotnego; l) Chemiczne usuwanie plam olejowych z chodników lub parkingów (kostka betonowa, asfalt). m) Oczyszczanie wiat przystankowych i pomników znajdujących się na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z wszelkich plakatów i zanieczyszczeń, w razie konieczności - umycie pod ciśnieniem czyszczącym środkiem chemicznym; n) Oczyszczanie ławek parkowych z wszelkich zanieczyszczeń oraz malowanie i bieżąca naprawa w miarę potrzeb; o) Bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych – w razie potrzeby wyczyszczenie powierzchni tablic, słupów ogłoszeniowych oraz drzew wraz z wyzbieraniem zerwanych ogłoszeń na terenie przyległym; p) Bieżące oczyszczanie przystanków, dokładne umycie ławek, ustawienie przewróconych koszy, ponadto oczyszczenie chodnika oraz ulicy na długości zatoki wraz z terenami przyległymi w promieniu 5 m; q) Oczyszczanie terenów, wygrabienie obiektów rekreacyjnych, placów zabaw z wszelkich odpadów (liści, śmieci, stłuczki szklanej, opon, gruzu itd.) z trawy, piasku, koszenie trawy, r) Uzupełnienie lub wymiana, oczyszczanie piasku na placach zabaw zlokalizowanych przy: ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, zabezpieczenie urządzeń przed sezonem zimowym. s) Wykonawca będzie miał obowiązek udostępniania placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Referat Gospodarki Komunalnej wyznaczy godziny otwierania i zamykania placu. t) Zabezpieczenie placu do składowania nadmiernej ilości śniegu z terenu miasta. u) Utrzymanie w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta, chodników w okresie zimowym zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: - odśnieżanie chodników i placów, - zwalczanie śliskości i gołoledzi na chodnikach i placach (zgodnie z załączonym do projektu umowy wykazem); - w przypadku nadmiernego zalegania śniegu, jego wywóz do wskazanego przez Wykonawcę miejsca składowania śniegu. v) Dekorowanie i flagowanie ulic i placów z okazji świąt państwowych i regionalnych, na polecenie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej. Flagi na maszty i przydrożne słupy do dekoracji miasta z okazji świąt zabezpiecza Zamawiający; Wykonawca ma obowiązek dbać o estetykę flag wieszanych na masztach i przydrożnych słupach. w) Utrzymanie i pełna obsługa szalet miejskich w Rynku – od godz. 7°° do 20°°. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia godzin funkcjonowania szalet, x) Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami zużycia energii elektrycznej oraz wody w szaletach miejskich oraz studzience wodomierzowej w Rynku, po otrzymaniu faktur rozliczeniowych wystawionych przez dostawców mediów. y) Utrzymanie i konserwacja fontanny w Rynku; z) Podcinanie drzew i krzewów oraz wysprzątanie terenu po podcince. Zamawiający przewiduje do pielęgnacji ok. 50 drzew. Podcinanie drzew w uzgodnieniu z Zamawiającym, cięcie około 100 mb żywopłotu minimum dwa razy do roku, a jeżeli zajdzie potrzeba trzy razy oraz pielęgnacja krzewów znajdujących się na miejskich zieleńcach z wyłączeniem: ul. 3 Maja, ul. Rynek oraz okolic Urzędu Miasta; aa) Koszenie trawy na wolnych placach w mieście i na przystankach autobusowych (w promieniu 5 m) z wysprzątaniem, zgodnie z wykazem, bb) Koszenie poboczy ulic i dróg gminnych do granic miasta zgodnie z załączonym wykazem co najmniej 2 x w roku (z wyłączeniem: ul. 3 Maja, ul. Rynek oraz okolic Urzędu Miasta); cc) Montaż dekoracji świątecznej na Święta Bożego Narodzenia będącej w posiadaniu Zamawiającego wraz z jej demontażem po okresie świątecznym. Do obowiązków Wykonawcy będzie jej uzupełnienie i naprawa w miarę potrzeb. Wykonawca zabezpieczy (zakupi i dostarczy na wskazane przez Zamawiającego miejsce) jedna żywa choinka świąteczna o wysokości: ok. 6 m, dd) Dekoracja przed pomnikiem Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej (w okresach: 16.01.2019 r. - 14.03.2019 r. oraz 01.12.2019 r. – 31.12.2019 r.). ee) Utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym w miejscowości Bugaj polegające na systematycznym koszeniu trawy i sprzątaniu cmentarza. ff) Utrzymanie czystości w obrębie pomnika w Przytkowicach polegające m.in. na systematycznym koszeniu trawy. gg) Całodobowe przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń o lokalizacji odpadów zwierzęcych. Przedłożenie ewidencji Zamawiającemu przed okresem zakończenia zamówienia, hh) Niezwłocznie od zgłoszenia o lokalizacji odpadów zwierzęcych, należy dokonać ich usunięcia; ii) Usunięcie odpadów zwierzęcych bezpośrednio po zgłoszeniu i przekazanie ich do utylizacji, ponosząc wszystkie z tym związane wydatki. 2. Wykaz terenów komunalnych objętych zamówieniem określają załączniki nr 1 i 2 do umowy. 3. Wykonawca wykona również wszelkie inne usługi, niewymienione w powyższych załącznikach, celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem w należytym porządku. Ponadto w załącznikach nr 1 i 2 do umowy określona została minimalna liczba usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania. W przypadku zwiększenia liczby usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych w należytym porządku, Wykonawca wykona je w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszej umowy, to znaczy bez dodatkowej opłaty do wysokości 1% wartości zamówienia brutto określonej w § 4 umowy. II. 1. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: usługi polegające na sprzątaniu, utrzymaniu czystości i porządku chodników i ulic. 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 3. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 10. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 12. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną. 13. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów określonych w dokumentacji lub materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych lub lepszych od wskazanych. Materiały równoważne muszą spełniać minimalne wymagania, które zostały wskazane dla poszczególnych materiałów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7

Dodatkowe kody CPV: 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 158944.12
Waluta Pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: POL-KOM-TECH Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wołowice 468
Kod pocztowy: 32-070
Miejscowość: Czernichów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 174954.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174954.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 192883.68
Waluta: Pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.