Rekrutacja do klasy sportowej

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór uczniów do klasy IV szkoły podstawowej, do oddziału Klasy Sportowej na rok szkolny 2019/2020. Zasady rekrutacji i harmonogram umieszczony jest w regulaminie dostępnym na stronie szkoły – zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nim.

Rodzice kandydatów do klasy IV sportowej mogą składać wnioski wraz z dodatkowymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zasady rekrutacji

Do klasy I oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy (art. 137 ust. 1 Ustawy – Prawo Oświatowe):
1. Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2. Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału,
3. Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy.
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. )
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 poz. 671)

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Maria Mlak