Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2019

[29.01.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

[06.02.2019] Informacja z otwarcia ofert

[08.02.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[26.02.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 508270-N-2019 z dnia 2019-01-29 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2019
Numer referencyjny: ZP.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2019. Zakres zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do projektu umowy. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności: 1. Pielęgnacja drzew, krzewów, żywopłotów. – 60 drzew i 500 mb. - krzewów: (cięcie sanitarne i pielęgnacyjne, usuwanie odrostów, odchwaszczanie, nawożenie – raz w roku, podlewanie, spulchnienie gleby pod żywopłotami, usunięcie chwastów, zgrabienie grabiami terenów pod żywopłotami. Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń zalegających pod żywopłotami itp. ) 2. Utrzymanie trawników w ilości szacunkowej 60 arów: (Koszenie trawników z częstotliwością około tygodniową na wysokość 5-6 cm, w tym: usuwanie odpadów i nieczystości widocznych po wykoszeniu, usunięcie skoszonej trawy z rabat kwiatowych, chodników, nawożenie , odchwaszczanie trawników bieżące uzupełnianie ubytków na trawnikach, siew trawy). 3. Założenie i pielęgnacja rabat z kwiatami: ― zakup i nasadzenie kwiatów sezonowych na skwerach i rabatach 25 700szt, w tym, niecierpek i dalia 1600 szt, pozostałe -24 100 szt, bratki – 2000 szt, ― zakup i nasadzenie uzupełniające kwiatów wieloletnich , ― przygotowanie gruntu pod nasadzenia (przekopanie rabat łopatą, wybranie chwastów i kamieni oraz zagrabienie ziemi), pielęgnacja: podlewanie, zasilanie, spulchnianie, pielenie, przycinanie, odchwaszczanie, ― przygotowanie gruntu na okres zimowy (przekopanie i wapnowanie), ― Projekt rabat, ich układ kolorystyczny i przestrzenny , 4. zakup kwiatów i obsadzenie kwietników, - pelargonie , ― obsadzenie kwiatami w takiej ilości, aby stanowiły zwartą kompozycję, ― pielęgnacja: systematyczne podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, pielenie, bieżące przycinanie, odchwaszczanie - ― montaż i demontaż kwietników , wieży kwiatowych (kwiaty nasadzone gęsto, cała konstrukcja szczelnie pokryta kwiatami (masa kwietna musi przesłonić konstrukcję) - utrzymanie i pielęgnacja donic, mis i konstrukcji kwietnikowych wolnostojących: ― Zamawiający przewiduje do obsadzenia następujące donice: • 1 wieża kwiatowa 6-piętrowa o średnicach ok.: 150 cm – 30 cm, • 1 donica drewniana prostokątna o wymiarach 90x45 cm, • 2 donice drewniane prostokątne o wymiarach 80x44 cm, • 6 donic wiszących o obw. 28 cm, • 1 donica wisząca o obw. 36 cm, • 2 donice wiszące o obw. 31 cm, • 5 donic wiszących na słupy drewniane • 7 donic wiszących W600/2 (dwa poziomy) • 2 donice betonowe • 6 wież kwiatowych (Kaskady H1100) 5. Bieżące czyszczenie, zbieranie i punktowe czyszczenie trawników, klombów, mis, donic,oraz terenów bezpośrednio przylegających do klombów powodujące dokładne usunięcie drobnych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie darni, liści, i ich części oraz skumulowanych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie kurzu i innych zanieczyszczeń (darni, ziemi). Bieżące usuwanie zalegających liści z terenów objętych utrzymaniem zieleni. Wywóz powstałych odpadów zielonych własnym staraniem i na koszt Wykonawcy. 6. Dekoracje przed Pomnikiem Jana Pawła II i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego żywymi kwiatami (wiązanki) do uzgodnienia z Zamawiającym. 7. Realizowanie zgłoszonych interwencji z Referatu Gospodarki Komunalnej. Wskazanie pracownika do zadań interwencyjnych, podanie nr telefonu kontaktowego. 8. Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej wynosi do 30 minut. Wykonawca zobowiązuje się podać przed podpisaniem umowy interwencyjny telefon kontaktowy dostępny całą dobę. II. 1.Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: czynności polegające na pielęgnacji zieleni. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 3. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5. W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia i kopii nowo zawartych umów (zanonimizowanych) o pracę w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z § 5 ust. 3 pkt. 1 umowy. 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 10. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-06, godzina: 09:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 487.62KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 6,183.75KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 1,118.30KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 06.02.2019 r.

ZP.271.1.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 508270-N-2018 w dniu 29.01.2019 r.
na zamówienie pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie
miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2019”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 162 000,00 (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa tysiące 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 2 oferty, o których informacje zamieszczono w tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

Wysokość kary umownej określonej w § 5 ust.1 umowy

1.

POL-KOM-TECH Sp. z o. o.
Wołowice 468
32-070 Czernichów

170 777,00

do 30.11.2019 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

10%

2.

TWÓJ OGRÓD
Barbara Graczyk
34-211 Budzów 447

99 600,00

do 30.11.2019 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

15%

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 08.02.2019 r.

ZP.271.1.2019

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 508270-N-2019 w dniu 29.01.2019 r. na zamówienie pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2019” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

TWÓJ OGRÓD
Barbara Graczyk
34-211 Budzów 447

 

cena wybranej oferty: 99 600,00

słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wysokość kary umownej określonej w § 5 ust. 1 umowy

1.

POL-KOM-TECH Sp. z o. o.
Wołowice 468
32-070 Czernichów

34,99

20,00

54,99

2.

TWÓJ OGRÓD
Barbara Graczyk
34-211 Budzów 447

60,00

40,00

100,00

 


 

Ogłoszenie nr 510036564-N-2019 z dnia 26-02-2019 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 508270-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2019. Zakres zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do projektu umowy. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności: 1. Pielęgnacja drzew, krzewów, żywopłotów. – 60 drzew i 500 mb. - krzewów: (cięcie sanitarne i pielęgnacyjne, usuwanie odrostów, odchwaszczanie, nawożenie – raz w roku, podlewanie, spulchnienie gleby pod żywopłotami, usunięcie chwastów, zgrabienie grabiami terenów pod żywopłotami. Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń zalegających pod żywopłotami itp. ) 2. Utrzymanie trawników w ilości szacunkowej 60 arów: (Koszenie trawników z częstotliwością około tygodniową na wysokość 5-6 cm, w tym: usuwanie odpadów i nieczystości widocznych po wykoszeniu, usunięcie skoszonej trawy z rabat kwiatowych, chodników, nawożenie , odchwaszczanie trawników bieżące uzupełnianie ubytków na trawnikach, siew trawy). 3. Założenie i pielęgnacja rabat z kwiatami: ― zakup i nasadzenie kwiatów sezonowych na skwerach i rabatach 25 700szt, w tym, niecierpek i dalia 1600 szt, pozostałe -24 100 szt, bratki – 2000 szt, ― zakup i nasadzenie uzupełniające kwiatów wieloletnich , ― przygotowanie gruntu pod nasadzenia (przekopanie rabat łopatą, wybranie chwastów i kamieni oraz zagrabienie ziemi), pielęgnacja: podlewanie, zasilanie, spulchnianie, pielenie, przycinanie, odchwaszczanie, ― przygotowanie gruntu na okres zimowy (przekopanie i wapnowanie), ― Projekt rabat, ich układ kolorystyczny i przestrzenny , 4. zakup kwiatów i obsadzenie kwietników, - pelargonie , ― obsadzenie kwiatami w takiej ilości, aby stanowiły zwartą kompozycję, ― pielęgnacja: systematyczne podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, pielenie, bieżące przycinanie, odchwaszczanie - ― montaż i demontaż kwietników , wieży kwiatowych (kwiaty nasadzone gęsto, cała konstrukcja szczelnie pokryta kwiatami (masa kwietna musi przesłonić konstrukcję) - utrzymanie i pielęgnacja donic, mis i konstrukcji kwietnikowych wolnostojących: ― Zamawiający przewiduje do obsadzenia następujące donice: • 1 wieża kwiatowa 6-piętrowa o średnicach ok.: 150 cm – 30 cm, • 1 donica drewniana prostokątna o wymiarach 90x45 cm, • 2 donice drewniane prostokątne o wymiarach 80x44 cm, • 6 donic wiszących o obw. 28 cm, • 1 donica wisząca o obw. 36 cm, • 2 donice wiszące o obw. 31 cm, • 5 donic wiszących na słupy drewniane • 7 donic wiszących W600/2 (dwa poziomy) • 2 donice betonowe • 6 wież kwiatowych (Kaskady H1100) 5. Bieżące czyszczenie, zbieranie i punktowe czyszczenie trawników, klombów, mis, donic,oraz terenów bezpośrednio przylegających do klombów powodujące dokładne usunięcie drobnych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie darni, liści, i ich części oraz skumulowanych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie kurzu i innych zanieczyszczeń (darni, ziemi). Bieżące usuwanie zalegających liści z terenów objętych utrzymaniem zieleni. Wywóz powstałych odpadów zielonych własnym staraniem i na koszt Wykonawcy. 6. Dekoracje przed Pomnikiem Jana Pawła II i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego żywymi kwiatami (wiązanki) do uzgodnienia z Zamawiającym. 7. Realizowanie zgłoszonych interwencji z Referatu Gospodarki Komunalnej. Wskazanie pracownika do zadań interwencyjnych, podanie nr telefonu kontaktowego. 8. Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej wynosi do 30 minut. Wykonawca zobowiązuje się podać przed podpisaniem umowy interwencyjny telefon kontaktowy dostępny całą dobę. II. 1.Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: czynności polegające na pielęgnacji zieleni. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 3. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5. W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia i kopii nowo zawartych umów (zanonimizowanych) o pracę w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z § 5 ust. 3 pkt. 1 umowy. 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 10. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 77315000-1, 77314000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: TWÓJ OGRÓD Barbara Graczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Budzów 447
Kod pocztowy: 34-211
Miejscowość: Budzów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 99600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 170777.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.