Chcesz otworzyć, rozwinąć firmę, pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów

Już wkrótce LGD Gościniec 4 żywiołów będzie ogłaszać nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla organizacji pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego w ramach PROW na lata 2014-2020 dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

Pozyskano fundusze na realizację LSR na lata 2014-2020. Środki zaplanowane w naborach są przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, z których skorzystać mogą min. W ramach realizacji LSR 50% środków zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu.

Głównymi celami LSR są:

- Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego.

- Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD.

W RAMACH LSR ZAPLANOWANO DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE OPERACJE:

Podejmowanie działalności gospodarczej wartość dofinansowania.- max. wysokość wsparcia - 90 tyś. zł., w zakresie sekcji J,K,L,M systemu REGON – 50 tyś. zł. Dofinansowanie skierowane jest do osób, które nie podlegają ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywały działaln. gospodarczej, operacja musi zakładać zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia społecznego lub należy utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), okres trwałości projektu - 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Rozwijanie działalności gospodarczej ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność; operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, miejsca pracy które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji należy utrzymać, przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych; w formie refundacji.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie mniej niż 50 tys. zł., wsparcie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych; dotacja w formie refundacji; dofinansowanie można przeznaczyć min. na rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystycznej.

Wsparcie dla JST minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie mniej niż 50 tys. zł., wsparcie w wysokości nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych; dotacja w formie refundacji; dofinansowanie można przeznaczyć min. na rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystycznej.

Granty dofinansowanie w ramach grantów tylko dla organizacji pozarządowych; minimalna wartość grantu 5 tys. zł, maksymalna - 50 tys. zł, maksymalna wartość dofinansowania do 90%.

Wnioski składać można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów”. Muszą być zgodne z LSR „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umów.

Na stronie internetowej http://gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i aktualny harmonogram naborów.

Najbliższe nabory planowane są na jesień 2019 roku.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i zapraszamy do współpracy
tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.